• SOLKNet – Nieuwsbrief december 2020

  Beste leden,

  De C-storm is er nog steeds. Dus het blijft: meebewegen, meeveren, wind mee, wind tegen, vallen en weer opstaan… Deze periode laat eens te meer zien, hoe veerkrachtig we (moeten) zijn.

  In deze aan-huis-gekluisterde tijd, beginnen we onze Nieuwsbrief met twee leesvoer-kerstcadeautjes op de ledensectie van de SOLKNet website:

  Handboek Psychosomatiek van Kees Meijer
  Handboek Psychosomatiek van Kees Meijer (1992, 2004) is al meer dan 25 jaar HET standaardwerk binnen de Psychosomatiek. Na vele herdrukken wordt het nu helaas niet meer herdrukt en komt er een opvolger gericht op SOLK. Handboek Psychosomatiek blijft echter HET basisboek binnen de psychosomatiek en blijft een volwaardige psychosomatische encyclopedie, die niet in je literatuur of boekenkast mag ontbreken. Speciaal voor SOLKNet leden heeft Kees Meijer een pdf van zijn Handboek Psychosomatiek beschikbaar gesteld op de ledensectie van de website, die kan worden gedownload: SOLK Producten (solknet.com)  Het gaat hier om een ‘restricted circulation’.

  Artikel ‘functionele buikklachten’
  Bang in de Buik? Begin 2020 is SOLKNet in overleg geweest met hoogleraar, MDL arts, Arjan Bredenoord van het AMC over functionele buikklachten (buik-SOLK). Psychosomatisch fysio- & oefentherapeuten kunnen een waardevolle therapie leveren aan deze doelgroep. Op verzoek van Arjan Bredenoord heeft Enny Versteeg een artikel gepubliceerd in het vakblad MAGMA, vakblad van MDL artsen, over functionele buikklachten. Dit artikel is te vinden op de ledensectie van de website: SOLK Producten (solknet.com).  In 2021 willen wij meer van dit soort artikelen in vakbladen gaan publiceren, mocht iemand nuttige connecties hebben, laat het ons dan weten.


  Zorgverzekeraars en tariefsverhoging

  Voor 2021 is er een lichte verbetering van het specialistentarief psychosomatiek. Globaal ligt het tarief nu tussen €39 en €47. DSW is (mede door inspanningen van SOLKNet) overstag gegaan naar een specialistentarief, ASR helaas nog niet. In 2021 hoopt SOLKNet een andere koers en code met de zorgverzekeraars te kunnen bewerkstelligen. Afgelopen jaar hebben we hierover gesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en hebben we bereikt dat de NZa SOLKNet hierin volledig ondersteunt. Wordt vervolgd in 2021.


  NZa bevestiging Psychosomatiek

  Op juridisch initiatief van SOLKNet, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen mei zwart op wit gezet dat de NZa in 2011 de prestaties PSFT en PSOT definitief heeft vastgesteld ‘op basis van de destijds aangeleverde onderzoeken van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)’. Met deze NZa uitspraak heeft SOLKNet bij de zorgverzekeraars het alom heersende misverstand dat de Psychosomatiek geen evidence zou hebben aangeleverd, definitief van tafel geveegd. NZa heeft in 2011 de PSFT en PSOT prestaties definitief vastgesteld op basis van de aangeleverde NPi onderzoeken! Dit bericht is naar de zorgverzekeraars gegaan.


  Wetenschappelijke onderbouwing Psychosomatiek

  Door COVID zijn alle subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek een jaar opgeschoven. We hopen in de eerste helft 2021 verder te kunnen met onze subsidieaanvraag, onderzoeksvoorstel en voorbereidingen voor wetenschappelijk onderzoek.


  Intramed en Psychosomatiek verslaglegging

  VvOCM ondersteunt niet langer de Psychosomatiek verslagleggingsrichtlijn binnen Intramed. SOLKNet pakt dit op en is momenteel in overleg met Intramed om een Psychosomatiek verslagleggingsrichtlijn in te bouwen in Intramed, inclusief de SCEGS & CEG rapportage. Wordt vervolgd.


  SOLK module 2021

  De driedaagse SOLK module is per 2021 uitgebreid met een vierde dag, met inhoud:
  • SOLK en Allochtonen
  • SOLK en Arbeid
  Data SOLK module: 28 en 29 mei, 17 en 18 september 2021.
  Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten (zeer coronaproof!).
  Informatie: https://opst-opleidingen.nl/solk-module/ of rechtstreeks:
  https://www.dokh.nl/nascholingen/solkmodule2021


  Jaarcongres

  Wegens COVID hebben we ons jaarcongres moeten verplaatsen van 2 oktober 2020 naar 18 juni 2021. Het programma dat wij voor dit jaar hadden georganiseerd, is actueler dan ooit; de reden om de sprekers bij uitstel direct te vragen voor 18 juni, wat door hen allen is toegezegd. Als het goed is heeft iedereen het betaalde geld retour gekregen en is er in een volgende nieuwsbrief mogelijkheid tot opnieuw aanmelden en betalen.


  Mailadressen

  De mailadressen van de bestuursleden zijn aangepast naar:
  • Marlene: voorzitter@solknet.com
  • Enny: vicevoorzitter@solknet.com
  • Geert: secretaris@solknet.com
  • Elbert: penningmeester@solknet.com
  • Miranda: communicatie@solknet.com
  • Anneke gaat ons bestuur begin 2021 verlaten. Gelukkig blijft zij projectmatig betrokken bij SOLKNet.


  Vacatures

  Projectmatig met ons meedenken is altijd welkom, liever willen wij ons huidige bestuur aanvullen. Temeer daar zowel onze secretaris als onze penningmeester hebben aangegeven medio 2021 te willen stoppen met hun bestuursfuncties (mede i.v.m. het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd). Om optimaal ingewerkt te kunnen worden de komende maanden, langs deze weg de vraag: Together Each Achieves More…. Wordt jij onze nieuwe SOLKNet bestuurder? Voor verdere informatie zie emailadressen, website en voor telefonisch overleg altijd bereid 06-51789525 (Marlene).


  Tot slot….

  Na afgelopen bewogen jaar hoopt SOLKNet met jullie in 2021 te kunnen bewegen in belangrijke stappen voor een gezonde en betere toekomst.

  Gezellige feestdagen en samen op naar een gezond en beter 2021!

   

 • SOLKNet – Nieuwsbrief oktober – 2 – 2020

  Beste SOLKNet leden,

  “Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie”.
  Uitspraak van Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater 1875-1961

   

  DSW en tariefsverhoging
  In de afgelopen week zijn er rondom Zorgverzekeraar DSW en de tarieven psychosomatiek voor 2021 vele emoties gepasseerd. Vreugde en blijdschap bij de psychosomatisch fysiotherapeuten, verontwaardiging en boosheid bij de psychosomatisch oefentherapeuten en ongeloof, verbijstering en belediging binnen het SOLKNet bestuur.
  Na jaren van miskenning van de specialisatie psychosomatiek in het DSW tarief, is DSW in een positieve beweging gekomen. Een specialistentarief voor psychosomatisch fysiotherapeuten èn psychosomatisch oefentherapeuten is nu per 2021 een feit. Dat is een mooi resultaat, alhoewel het tarief nog steeds ver onder de maat is, niet kostendekkend, niet realistisch, niet marktconform en niet passend bij de kwaliteit van de integrale lichaam – geest behandeling van de psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet. Wordt vervolgd.

  In deze nieuwsbrief wil het SOLKNet bestuur een korte samenvatting geven van de acties die uiteindelijk bij DSW hebben geleid tot het besluit om een psychosomatisch specialistentarief vast te stellen. De berichtgeving vanuit NFP en VvOCM is hierin jammer genoeg onvolledig geweest. SOLKNet is hierover met hen in gesprek.

  De feiten:
  NFP en VvOCM hebben dit jaar onderhandelingen gevoerd met DSW over de tarieven psychosomatiek, die ertoe geleid hebben dat DSW de potentie van de psychosomatiek heeft ingezien en een pilot psychosomatiek heeft voorgesteld.
  SOLKNet heeft – op initiatief van en aangezwengeld door een psychosomatisch fysiotherapeut – op 1 en 2 september het verschil gemaakt middels een pitch/ filmpje en een ZOOM presentatie aan DSW.
  SOLKNet heeft de relevante en door de NZa erkende evidence voor de psychosomatische oefentherapie en fysiotherapie krachtig kunnen demonstreren en de betekenis, winst en substitutie van psychosomatische therapie aan DSW duidelijk kunnen maken.
  Al deze acties samen zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest voor DSW om een specialistentarief vast te stellen.

  Overleg SOLKNet, VvCOM en NFP
  In het afgelopen jaar zijn er meerdere overleggen geweest tussen de 3 koepels SOLKNet, NFP en VvOCM. De intentie tot samenwerken tussen deze drie koepels heeft een begin. NFP wil samenwerken en ook VvOCM heeft zich uitgesproken over het belang van samenwerken. Samen kunnen wij nog verder komen om het vak psychosomatische therapie de status te geven die het verdient. SOLKNet zet zich graag in als gelijkwaardige overlegpartner in het drieluik van de drie koepels NFP, VvOCM, SOLKNet. Volgende week staat er weer een overleg gepland en zal vanuit SOLKNet ook ingezet worden op strategiebepalingen richting de toekomst. We leren steeds van het verleden om toe te passen in het heden en de toekomst te verbeteren.

   

  Huishoudelijke mededeling Jaarcongres
  Het bestuur heeft om verschillende redenen deze week besloten dat iedereen die zich heeft aangemeld voor het wegens corona geannuleerde jaarcongres van 2 oktober het bedrag van € 85,00 terug gestort krijgt. Dit kost enige tijd van onze penningmeester Elbert om dit administratief uit te voeren.
  Het nieuwe congres 2021 is nu in de planfase voor medio juni 2021. Zo gauw de datum definitief is, komt het in een nieuwsbrief en kunnen jullie je (opnieuw) aanmelden. We hopen dat we elkaar kunnen ontmoeten in een mooi jaarcongres in juni 2021.

   

  SOLK module
  Deze herfst floreert en bloeit wederom de nascholing SOLK module, in een super coronaproof conferentieoord Woudschoten. Houd deze Nieuwsbrief in de gaten voor de nascholing in 2021.

   

  Tot slot
  Vanuit het licht van de zomer, glijden we geleidelijk in het schemerduister van de winter. De gezelligheid van kaarslicht en stampotten krijgt weer meer ruimte en aandacht. SOLKNet blijft aandachtig, alert, actief, in verbinding en in beweging ontwikkelingen initiëren en volgen.
  We houden jullie op de hoogte!

  Warme herfstgroet,
  SOLKNet bestuur

 • Specialistentarief

  DSW heeft 30 september haar tarieven bekend gemaakt: een specialistentarief voor psychosomatische fysiotherapie a € 39,30 en een algemeen tarief voor psychosomatische oefentherapie a € 33. Dit is op zijn minst vreemd, daar het specialistentarief gebaseerd is op de wetenschappelijke onderzoeken die door de psychosomatisch oefentherapeuten zijn uitgevoerd. Bovendien heeft een videoboodschap van SOLKNet en een recent Zoom overleg van SOLKNet met DSW de doorslag gegeven. We zijn in overleg met DSW om deze weeffout te repareren en het specialistentarief ook voor psychosomatisch oefentherapeuten te laten gelden. Ook de VvOCM maakt zich hard voor het repareren van deze weeffout. Wordt vervolgd.

  Het bestuur van SOLKNet

 • SOLKNet – Jaarcongres 2 oktober 2020

  Beste Leden,

  Wegens een storing in de e-mail is het niet helemaal duidelijk wie er ingeschreven heeft voor het congres. Zij die een voorlopige bevestiging hebben gekregen zijn geregistreerd. Zij die nog niets gehoord hebben maar wel aangemeld, moeten dat nog eens opnieuw doen. Sorry voor dit ongemak maar ook techniek kan falen.
  Hierbij nogmaals de Nieuwsbrief van juli met de link om in te schrijven voor het Jaarcongres op 2 oktober 2020.

  SOLKNet Jaarcongres: vrijdag 2 oktober 2020
  Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’
  Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
  Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’

  Middag programma:
  Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
  Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit.

  Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
  Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

  Zoals hierboven aangegeven is als locatie Leerhotel het Klooster te Amersfoort gekozen. We maken gebruik van de ‘Kerkzaal’ waar we met 70 deelnemers ‘Corona proof’ kunnen verblijven.
  Het adres van Leerhotel het Klooster is Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

  Inschrijfkosten voor het congres: € 85,–

  Aanmelding:
  Je kunt je aanmelden door vóór 1 september een e-mail met naam en adres te sturen naar: info@solknet.com
  Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer: NL45INGB0006717624 o.o.v. ‘SOLKNet Jaarcongres’ Na ontvangst van het bedrag is de aanmelding definitief.
  Aangezien het aantal plaatsen beperkt is: snel inschrijven!

  Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP, als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

   

 • SOLKNet – Nieuwsbrief juli 2020

  JAARCONGRES GEANNULEERD

  SOLKNet Jaarcongres: vrijdag 2 oktober 2020
  Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’
  Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort

   

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
  Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’


  Middag programma:

  Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
  Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit.

  Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
  Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

  Zoals hierboven aangegeven is als locatie Leerhotel het Klooster te Amersfoort gekozen. We maken gebruik van de ‘Kerkzaal’ waar we met 70 deelnemers ‘Corona proof’ kunnen verblijven.
  Het adres van Leerhotel het Klooster is Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

  Inschrijfkosten voor het congres: € 85,–

  Aanmelding:
  Je kunt je aanmelden door vóór 1 september een e-mail met naam en adres te sturen naar: info@solknet.com
  Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer: NL45INGB0006717624 o.o.v. ‘SOLKNet Jaarcongres’ Na ontvangst van het bedrag is de aanmelding definitief.
  Aangezien het aantal plaatsen beperkt is: snel inschrijven!

  Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP, als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

   

  Voor onze patiënten:

  De App ‘Ommetje lopen’ van de Hersenstichting, begeleid door Eric Scherder is een goede App om mensen in beweging te brengen en te houden.

  Het Bestuur van SOLKNet wenst jullie allen een prettige en veilige vakantie en zien jullie graag op het Jaarcongres op 2 oktober aanstaande.

 • SOLKNet – Nieuwsbrief juni 2020

  SOLKNet Jaarcongres: 2 oktober 2020

  Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’.

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
  Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’

  Middag programma:
  Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
  Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit

  Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
  Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

  In verband met de verplichte 1,5 m afstand zijn wij nog in onderhandeling over de meest optimale locatie voor deze dag, waarbij wij én elkaar life kunnen ontmoeten en life het congres kunnen beleven én er daarnaast op afstand via een webinar de verschillende programma’s te volgen zijn.

  Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

   

  SOLKNet Webinar Corona dd. 10-04-2020 was een succes

  Door de NFP en het platform PSOT is aan ons gevraagd om ook voor hun leden een Corona Webinar te verzorgen. Dit hebben Enny Versteeg en Miranda v/d Burgt op woensdag 17 juni gegeven. Uiteindelijk hebben 90 Psychosomatiek collega’s dit Webinar gevolgd en hun reacties waren zeer enthousiast over de inhoud, die weer naar de huidige stand van de wetenschap was geüpdatet, en was aangevuld met therapeutische aspecten rondom verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ook over de technische ondersteuning door Miranda v/d Burgt waren de deelnemers zeer enthousiast. Miranda beheert inmiddels het betaalde ZOOM account van SOLKNet.

   

  Samenwerking NFP en platform PSOT

  SOLKNet is constructief in ZOOM overleg met NFP en Platform PSOT van de VvOCM.

   

  NZa overleg

  Na recent overleg met de NZa heeft de NZa ons schriftelijk bevestigd dat op basis van onze aangeleverde wetenschappelijke onderbouwing de NZa destijds per juli 2011 de prestatie psychosomatische fysio-en oefentherapie definitief heeft vastgesteld. Hiermee kwam destijds de tijdelijkheid van de prestatie te vervallen. Hiermee spreekt de NZa het vertrouwen uit in de Psychosomatische Prestatie op basis van de door de PSOT aangeleverde wetenschappelijke onderzoeken. Dit hebben wij recent kenbaar gemaakt aan verschillende zorgverzekeraars. Op basis hiervan zijn wij nu met hen in overleg. Het onterecht ontstane misverstand bij zorgverzekeraars dat er geen evidence zou zijn aangeleverd, is hiermee door de NZa definitief van tafel geveegd! Positionering en een marktconform tarief staan nu op onze agenda met de zorgverzekeraars.

   

  De besloten LinkedIn-groep SOLKNet is actief

  Binnen een week hadden 36 leden zich aangemeld voor de besloten groep.
  (Hier hetzelfde stuk als in de vorige nieuwsbrief met de vermelding van de LINK)
  Daarnaast is er een bedrijven-pagina op LinkedIn aangemaakt voor SOLKnet.
  Het doel van deze bedrijvenpagina is om een zakelijk, algemeen beeld over SOLKnet te presenteren aan externe partijen. Dit wordt nog verder ingevuld en uitgewerkt.

   

  Website SOLKNet
  Het actualiseren van onze website staat op het jaarplan 2020-2021.

  ROPE-onderzoek
  Ten aanzien van onze inspanningen en overleggen met onze professoren om een subsidie aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek in te dienen, leidt Corona ook hier tot vertraging, maar we zijn nog volop ‘ON PROCESS’.

   

  Aanbeveling

  On line cursus: E-learning: Grip op Klachten
  Grip op Klachten biedt boeiende e Learning voor PST

  Aantrekkelijke Online E-learning Grip op Klachten
  Als zorgverlener zien wij hoofdzakelijk patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe leg je deze werkhypothese vervolgens uit aan je patiënt? En wat kun je je patiënt bieden qua behandeling?

  Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Daarom biedt Grip op Klachten een online cursus, waarin onder andere deze vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd.

  Deze e-learning is geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

  Deze e-learning is inmiddels tevens onderdeel van de opleiding OPST.

  Via de website kun je je opgeven. In het opmerkingen veld kun je aangeven dat je de versie inclusief GGZ module wilt doen. Want daar zit onze meerwaarde.

  VAR-2
  Na ons lustrum congres waarin Lex Vendrig ons meenam in de wereld van de VAR2, hebben een 30 tal leden naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van het aanbod 5 vragenlijsten gratis te kunnen gebruiken. Het bestuur heeft daarom besloten voor komend half jaar 100 vragenlijsten ter beschikking te stellen tegen een gereduceerd tarief (normaal per afname € 5,75, nu voor € 4,34) In de juli nieuwsbrief komt de link te staan.

  Als je ademhaling het leven moeilijk maakt

  Klik hier voor dit artikel uit de Volkskrant van 13 juni 2020.

 • SOLKNET Nieuwsbrief mei 2020

  SOLKNet Jaarcongres: 2 oktober 2020

  Tijdens ons afgelopen SOLKNet lustrum dd.11-10-2019 hebben wij van jullie gehoord dat jullie voorkeur uitgaat naar een jaarlijks SOLKNet congres i.p.v. twee keer per jaar een SOLKWET lezingen middag.
  DUS SAVE THE DATE: SOLKNET Jaarcongres 2 oktober 2020, met als titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’.

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens op ziekte? door Prof. Dr. Pierre Capel, schrijver van het boek: ‘Het emotionele DNA’

  Middag programma:
  Problem Solving Therapie door Fortico van Eveline en Jörgen Spit en Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!

  Meer info over het dagprogramma en inschrijven in de volgende nieuwsbrief

   

  SOLKNet Webinar Corona dd. 10-04-2020

  Maar liefst 55 SOLKNet leden namen deel aan de Webinar van SOLKNet over Corona en over videoconsult. De PowerPoint en audio-opname hiervan zijn te downloaden op de ledensectie van SOLKNet. Of klik op  presentatie en audio.

   

  Lidmaatschapsverzoek besloten linkedin groep SOLKNet

  In deze tijd, waarin is gebleken dat nieuws zo snel gaat, dat bij het uitkomen van nieuws het soms alweer achterhaald is, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om sneller nieuws uit te kunnen wisselen. Hiervoor hebben we een besloten linkedin groep voor SOLKNet leden opgestart.
  Tevens kunnen we deze groep gebruiken om met elkaar kennis, kunde en ervaring te delen, samen sterk in een netwerk!
  Wil jij ook lid worden van deze besloten groep, klik dan op deze link en verstuur een lidmaatschapsverzoek.

   

  Hulpverlening bij Corona voor zorgcollega’s

  Uit de Volkskrant van 17/4 – Dit interessante artikel “Hoe wapen je je als zorgverlener tegen psychische klachten” sluit aan op ons Webinar van 10 april jl. en geeft duidelijke richtlijnen.
  Met een interview van Huub Buijssen, wiens boek “Collegiale ondersteuning en peer support” na een overweldigende ervaring zeer recent is uitgekomen:
  Verrassende uitspraken zijn:
  • 5 procent kampt met angststoornissen en 8 procent met PTSS
  • De helft is gebaat met steun van eigen collega’s, de anderen met collega’s op afstand
  • Debriefing heeft niet (altijd) het gewenste effect is uit 30 jaar onderzoek gebleken i.v.m. hertraumatisering
  • Vraag niet door naar emoties maar luister, vat samen en leg uit hoe verwerking verloopt
  • Vergeet de leidinggevende niet
  Klik hier voor het artikel uit de Volkskracht.

  Waar aanraken niet goed voor is – klik hier voor nog een artikel uit de Volkskrant.

   

  Wat betekent SOLKnet bij PICS en PICSF??

  Wat is het Post Intensive Care Syndroom? Klik hier voor een korte film.
  • Welke leden willen actief betrokken worden, zodat er een werkgroep opgericht kan worden?
  • Het NPI speelt hier ook op in met de online cursus ‘patiënten met Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis ( eerste helft van mei). Klik hier voor meer informatie.

   

  SOLK module

  In het najaar is het mogelijk om deel te nemen aan de SOLK module. Deze zal plaatsvinden op 25, 26 september en 31 oktober 2020. Klik op deze link om je aan te melden.

   

  Zorg goed voor jezelf en anderen,

  Met zeer nabije groeten,
  SOLKNet-bestuur

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO – nummer 4

  Niet MET maar wel VOOR de patiënt

  Hierbij CORONA berichtgeving nummer 4 van het SOLKNet bestuur.

  1. Aanstaande Goede Vrijdag organiseert SOLKNet een Video Webinar over:
   Wat kan de PST betekenen voor ex-patiënten van het Covid-19 virus, hun familieleden, naast betrokkenen en voor nabestaanden van overleden Covid-19 patiënten?
  2. Tips en geschikte oefeningen voor videoconsultatie.

   

  Tijd: 11.00-12.00 uur, met aansluitend een vraag- en antwoord half uur.
  Sprekers: Miranda v/d Burgt & Enny Versteeg.
  Hoe: Door tussen 10.45 u. en 11.00 u. te klikken op onderstaande link:

  WEBINAR KLIK HIER

  Sabrina van DOKh, opleidingsinstituut van IPT en OPST, is zo vriendelijk om ons hiermee op weg te helpen en zal de eerste 5 minuten een korte instructie geven. Bij 100 deelnemers gaan de virtuele deuren dicht.

  Graag tot aanstaande vrijdag in de Video Webinar, of anders tot de volgende Nieuwsbrief!

  Bestuur SOLKNet

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO – nummer 3

  Niet MET maar wel VOOR de patiënt

  Hierbij CORONA berichtgeving nummer 3 van het SOLKNet bestuur.


  Declareerbaarheid videoconsultatie psychosomatiek:

  Na het positieve antwoord op de declareerbaarheid van het psychosomatische videoconsult van de NZa, hebben in navolging nu ook de zorgverzekeraars definitief laten weten dat een videoconsult gedeclareerd kan worden voor de specialisten prestaties individuele zitting psychosomatische oefentherapie (2600) en individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750).
  Voorwaarden zijn:
  Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
  Het inzetten van een psychosomatisch videoconsult dient met de patiënt vooraf besproken te zijn; logisch, anders heb je geen afspraak voor een videoconsult.
  De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen voor de vergoeding/ aanspraak in de verzekering van het inzetten van deze prestatie; ook logisch, het is een volwaardige behandeling op afstand, in deze tijden van nood.
  De patiënt heeft er mee ingestemd dat het psychosomatisch videoconsult als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de verzekering; ook logisch, de therapeut heeft een serieus volwaardig videoconsult afgesproken met de patiënt.


  Tips bij een minder stabiele internetverbinding tijdens videoconsultatie:

  Bij de therapeut:

  • Minder mensen in je huis tegelijkertijd op de wifi
  • Dicht ij de wifi router gaan zitten
  • Het beste is: tijdelijk even een losse ethernetkabel van router naar computer leggen (zoals o.a. te bestellen bij bol.com)

  Bij de patiënt:

  • Dicht bij wifi zitten
  • Minder mensen tijdens videoconsult op wifi
  • Bij te zwak wifi: Videoconsult via de telefoon voeren, d.w.z. therapeut achter computer en patiënt met zijn telefoon.


  Veel gestelde vragen afgelopen week:

  • Tegelijkertijd videoconsult en intramed of andere paramedische administratie gebruiken?
   Dat kan op 1 computer, door tijdens de videoconsultatie intramed te minimaliseren en bij het maken van een nieuwe afspraak, of iets opzoeken in het dossier, Intramed even te maximaliseren. Je ziet de patiënt dan even niet, maar hoort hem nog wel. En de patiënt blijft jou gewoon zien. Vervolgens intramed weer minimaliseren en je hebt de patiënt weer in beeld. De patiënt blijft de therapeut hierbij dus de hele tijd gewoon zien.
  • Welke oefeningen zijn met name geschikt voor videoconsultatie?
   Daar gaan we snel op in in onze volgende nieuwsbrief nummer 4.


  Compensatieregeling:

  Voor het aanvragen van de compensatieregeling blijkt de oefentherapie een SBI-code bij de KvK-inschrijving te hebben die is uitgesloten van Corona regelingen.
  Fysiotherapie heeft een SBI-code die wel is ingesloten.
  (SBI code oefentherapie = 86.91.9, terwijl fysiotherapie code 86.91.2 heeft).
  Bedrijven met de SBI-code 86919 (met peildatum 15 maart 2020 !) zijn uitgesloten van Corona regelingen.
  De KvK adviseert oefentherapeuten om onderstaand formulier in te vullen, omdat men bij de rijksoverheid dagelijks de Corona-regelingen bijstelt en als men maar voldoende berichten van oefentherapeuten krijgt, men mogelijk de oefentherapeuten ook toelaat. Dus eigenlijk is de boodschap dat zoveel mogelijk oefentherapeuten het formulier zouden moeten invullen….

  Klik hier om naar het formulier te gaan

  Of ga naar ww.rvo.nl
  Klik op: Tegemoetkoming schade COVID-19
  Klik meer naar onderen bij “Meer weten?” op veelgestelde vragen
  Klik op 4e regel “Hoe kan ik signaal voor ontbrekende codes doorgeven?

  Daarna formulier invullen en bij toelichting aangeven dat oefentherapie moet worden toegelaten tot de regeling.

  Graag weer tot de volgende nieuwsbrief nummer 4!

  Bestuur SOLKNet.

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO – nummer 2

  Hierbij CORONA berichtgeving nummer 2 van het SOLKNet bestuur.

  Het positieve, enthousiaste flow-virus over videoconsultatie van bestuurslid Miranda heeft inmiddels, met een besmetting van 1 op 5, het hele bestuur van SOLKNet aangestoken. Dit laat onverlet dat we snakken naar het moment dat we onze patiënten weer face to face kunnen zien en aanraken!! Maar tot dat moment geldt:

  In deze Coronacrisis kunnen wij niet MET patiënten zijn,
  maar kunnen wij er wel VOOR patiënten zijn.

   

  Declareerbaarheid videoconsultatie

  M.b.t. de declareerbaarheid van het videoconsult heeft het SOLKNet bestuur contact opgenomen met de Nederlandse zorgautoriteit. Antwoord van de NZa:
  CITAAT:
  “In uw e-mail van 26 maart 2020 vraagt u of u de volwaardige psychosomatische behandelingen via videoconsult op de specialisten code kunt declareren.
  Dank u wel voor uw vraag. In de gehele paramedische sector, dus ook bij de psychosomatische oefen- en fysiotherapie, geldt momenteel dat het niet uitmaakt of de zorg digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt. Dit betekent dat u zorg op afstand ook in rekening kunt brengen zonder dat hiervoor een speciale prestatie bestaat. U kunt gebruik maken van de reguliere prestaties om digitale zorg te declareren.”
  EINDE CITAAT.
  Advies dus, gewoon je psychosomatiek prestatie gebruiken.

   

  Tekst suggestie voor berichtgeving naar huisartsen en patiënten over videoconsultatie:

  In deze Coronacrisis kunnen wij niet MET patiënten zijn,
  maar kunnen wij er wel VOOR patiënten zijn.

  Wij behandelen middels videoconsultatie van Clickdoc (van Compu Group Medical), een speciaal voor de zorg ontwikkelde applicatie, welke is goedgekeurd en aanbevolen door de NZa. Met dit videoconsult kunnen wij een volwaardig consult op afstand geven. Het is een beveiligde applicatie, waarin wij de patiënt uit een virtuele wachtkamer ophalen. De interventies van de psychosomatiek therapie lenen zich goed voor videoconsultatie: inzicht- gevende gesprekken, psycho-educatie, cognitief gedragstherapeutische interventies, adem- en ontspanningsoefeningen en mindfulness. Tijdens het videoconsult heeft de therapeut de patiënt duidelijk in beeld, ziet de lichaamstaal goed en kan hints naar stressoorzaken goed oppakken. De therapeut kan hiermee een volwaardige behandeling geven. En patiënten blijken er in deze tijd heel erg blij mee te zijn. Velen hebben nu zichtbaar meer stress en klachten en behoefte aan ondersteuning en therapie.

   

  Tekst voor behandelingen Slaapoefentherapie:

  Middels videoconsult is ook de Slaapoefentherapie /Cognitieve Gedragstherapie Insomnia goed over te brengen. De ervaring is dat de psycho-educatie en ‘gedachten over de slaap’ goed te coachen zijn via een videoconsult. Aangezien de Slaapoefentherapie werkt met EHealth, ontvangen de patiënten audio bestanden om thuis ontspanningsoefeningen te kunnen doen. Met deze werkwijze kan de slaapbehandeling in tijden van Corona gelukkig zo optimaal mogelijk blijven.

   

  Tekst voor behandelingen algemene oefentherapie:

  Videoconsultatie kan ook in behandelingen algemene oefentherapie mogelijkheden bieden: Oefeningen kunnen via videoconsult worden gegeven, zodat patiënten kunnen blijven oefenen en bewegen. Daarnaast kunnen tips en adviezen worden gegeven en kan worden meegekeken hoe patiënten hun thuiswerkplek hebben ingericht, en hoe ze allerlei andere dagelijkse bewegingen uitvoeren. Op verwijzing van de huisarts kan op het praktijkadres van de therapeut worden behandeld, met de noodzakelijke aanpassingen volgens de laatste richtlijnen van het RIVM en de overheid.

   

  Nodig voor videoconsultatie via Clickdoc:

  Wat de patiënt nodig heeft voor videoconsultatie is: een laptop of tablet, met camera en microfoon, met een stabiele Wifi of vaste internetverbinding, met normale internetsnelheid en met voldoende accu, of aansluiting op stroom van het apparaat. Liefst Chrome internet, Firefox werkt echter ook en MacBook met Chrome werkt ook. Smartphone telefoon (Android) werkt heel goed, maar IPhone 7 werkt inmiddels ook. Men werkt er aan om deze Clickdoc applicatie op alle IPhone ’s te laten werken. Headset of oortjes kunnen het stemgeluid prettiger en duidelijker maken. Een rustige omgeving en neutrale achtergrond is aan te raden.

   

  Face to face starten

  Indien nieuwe patiënten liever willen starten met een face to face eerste consult, dan kan dat op verwijzing van de huisarts op het praktijkadres van de therapeut, met alle veiligheids- en hygiëne maatregelen volgens de overheid en het RIVM.
  Samen sterk met NFP en VvOCM:
  SOLKNet heeft het initiatief genomen om haar proactieve acties te delen met NFP en VvOCM. Zo inspireren en versterken wij elkaar in SAMEN STERK
  NFP en Platvorm VvOCM gaan hier graag in mee.

   

  Veilige, AVG proof applicaties voor videoconsulten:

  • Clickdoc (van CMG, Compu Group Medical)
  • E-zorg
  • KPN zorgmessenger
  • Physitrack
  • Vtell/Vcare
  • Weseedo
  • Zaurus

   

  Niet veilige applicaties:

  • Skype (consumentenversie)
  • Zoom (consumentenversie)
  • Whasapp
  • Facetime

   

  Nawoord en ervaringen van Miranda en Enny:

  Miranda: Het werken met videoconsult is voor sommigen een drempel, voor zowel therapeut als patiënt. Graag deel ik enkele van mijn ervaringen: Ook met patiënte van 72 jaar heb ik met videoconsult gewerkt. Dat lukte. Ze voelde zich trots en straalde, toen we samen de stappen om te starten met videoconsult van clickdoc hadden doorlopen. Persoonlijk voel ik me vaak geraakt wanneer ik met mensen in gesprek ben. Bijzonder om te voelen dat dit diepe intense contact ook met videoconsult mogelijk is.
  Enny: Mijn aan huis behandelingen bij mijn 88 jarige patiënte doe ik nu via videoconsult op haar mobieltje. En oh, wat is ze hier blij mee. Medicijn tegen eenzaamheid. Depressief rakende pubers zijn ook blij met videoconsultatie op hun telefoon. Jonge mensen schakelen makkelijk over naar videoconsult. De 50plus groep heeft soms enige begeleiding nodig.

  Graag weer tot een volgend bericht!
  Bestuur SOLKNet.

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO

  Van voorzitter Marlene

  In deze onwerkelijke tijd, waarin Nederland zowat stil staat, willen wij als SOLKNet bestuur onze ervaringen met jullie delen. Het face-to-face contact, een van de meest waardevolle aspecten in cliënten/patiënten contacten, is sinds afgelopen maandag alleen bij hoge uitzondering en alleen met een getekende verwijzing toegestaan. Tijd voor verandering van therapievormen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ook al overgestapt op beeldbellen, wat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 maart door zorgverzekeraars wordt vergoed? Het is wennen èn een mogelijkheid om toch patiënten te blijven behandelen. Miranda en Enny schrijven hieronder over hun eerste ervaringen, voor ons als PST.

  Van bestuurslid Miranda van der Burgt: SOLK-behandeling via videoconsult kan dat wel?

  Een paar weken geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik een bericht zou schrijven over een SOLK-behandeling via videoconsult. Maar toen had ook nog niemand van COVID-19 gehoord. Intussen is er veel veranderd en zit half Europa in een lock-down. Gisteren riep minister Van Rijn (Medische Zorg) alle paramedici nog specifiek op om zo veel mogelijk middels videoconsult te gaan werken.

  “Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker bij een SOLK-behandeling” is een logische reactie. Ik ben er echter toch mee aan de slag gegaan en moet zeggen dat mijn eerste ervaringen zeker niet tegenvallen. Ook mijn patiënten reageren positief.

  Face-to-face behandelen is beter en gemakkelijker, maar ook middels een videoconsult kunnen we een hoog niveau behandeling bieden. Patiënten geven me terug dat het lijkt dat we “gewoon aan tafel zitten”. Ook merk ik, dat ik zelf nog steeds de kleine hints herken en daarop kan inspelen. Sterker nog, door een patiënt zijn/haar eigen camerabeeld groot te laten bekijken, kan hij/zij dit ook zelf waarnemen, net als kijken in een spiegel.

  Natuurlijk ben ik ook tegen zaken aangelopen. Intussen heb ik al aardig wat uurtjes besteed aan Clickdoc en videoconsult. Al doende leert men en een aantal tips wil ik graag met jullie delen:

  • Zorg voor een volle accu van je telefoon, tablet of laptopapparatuur, of liever nog een directe stroomverbinding. Het videoconsult vraagt veel batterij.
  • Zorg voor een goede wifi-verbinding in de ruimte waar je aan het werk bent.
  • Zorg voor een professionele/opgeruimde achtergrond. Je patiënt ziet de ruimte waarin je werkt.
  • Bij het verzenden van een toegangscode aan een patiënt via SMS, moet het telefoonnummer beginnen met “0031”(voor Nederland).
  • Investeer bij het eerste videoconsult van een patiënt, door samen telefonisch de stappen m.b.t. aanmelden en opstarten te doorlopen.
  • Zoek vooraf verschillende cameraposities/locaties om je apparatuur te plaatsen, zodat je vanuit verschillende posities iets kunt laten zien/doen. Dit gebeurt normaal ook in een behandeling, zeker bij therapeutisch lichaamswerk.
  • Hou rekening met lichtinval (licht van achteren zorgt voor slechter beeld).
  • Wanneer je tijdens de behandeling even iets opschrijft of intoetst kan het zijn dat je meer moeite hebt om het non-verbale gedrag van de patiënt te blijven volgen. Bij fysieke aanwezigheid van de patiënt zie je hem/haar toch nog ‘in je ooghoeken’. Daar moet je rekening mee houden.
  • Probeer natuurlijk over te komen in je eigen houding en beweging. Veel mensen hebben bij een videoverbinding de neiging ‘in het scherm te kruipen’ en/of hard te gaan praten.
  • Blijf zelf niet te statisch wanneer je een videoconsult houdt. Blijf op een natuurlijke wijze bewegen (gebruik ook veel handgebaren en mimiek om het gesprek te ondersteunen), ook tijdens een gesprek, dat maakt het contact prettiger.
  • Wanneer je iets tekent voor je patiënt en dit wilt laten zien, doe dat dan met een zwarte stift op een witte achtergrond. Dit wordt het duidelijkst weergegeven op een beeldscherm.
  • Je mag achterover leunen, zoals ook bij de behandeling, achterover leunend in eigen ontspanning en kracht betrokken bij de ander.
  • Clickdoc heeft aanpassingen gedaan waardoor de capaciteitsproblemen van afgelopen maandag verholpen zijn.
  • Er zit ook een chatfunctie in Clickdoc, vooral bij een trage verbinding is dit handig om aan te geven over te stappen op telefonisch contact.

  Al met al heb ik nog steeds plezier in mijn SOLK-behandelingen en zijn mijn patiënten nog steeds enthousiast over de vorderingen die ze maken. Ook nieuwe patiënten ervaren de behandelingen middels videoconsult als positief. Desondanks kan ik niet wachten totdat ik de patiënten weer real life kan zien. Niet alleen omdat dat het behandelen gemakkelijker maakt, maar ook omdat we de Coronacrisis dan een heel eind onder controle zullen hebben.

  Mocht je nog vragen of andere tips hebben, neem dan contact met me op: miranda@cesarhorst.nl.
  Voor onze website zijn we benieuwd wat jullie ervaringen zijn met videoconsult. Die willen we graag met elkaar delen.

  Van Enny Versteeg: SOLK behandeling: van Face naar Videoconsult, wat kan er veel!

  Aangestoken door het enthousiasme van Miranda, heb ik nu twee dagen 17 videoconsulten gedaan en ook ik ben enthousiast. Je kunt een heel goed gesprek hebben, lichaamstaal zien, hints oppakken, psycho-educatie geven, zittende wortel- en ademhalingsoefeningen doen, visualisatie-oefeningen, staande Ki oefeningen, zittende ontspanningsoefeningen, ACT oefeningen. En wat mij grappig genoeg echt is opgevallen: Op je laptop zie je lichaamstaal nog veel beter. Ik laat bijvoorbeeld mensen in hun handen zitten, handen 1 voor 1 weghalen, wortelen, buikadem, en WAUW dan zie ik nu nog veel duidelijker hoeveel meer ontspannen ze zitten. Dat geef ik dan ook direct terug, waardoor het enorm bekrachtigt. Ook mijn betrokkenheid in mimiek en gebaren doet nu nog veel meer. En in het RET formulier heb ik links met rode stift een ‘min’ gezet en rechts met groene stift een ‘plus’. En dat houd ik dan voor de camera en wijs aan en leg uit. Mijn patiënten zijn er heel blij mee.
  Ik bel patiënten en geef hen de keus: https://videoconsult.clickdoc.nl introduceer ik met: “door NZa goedgekeurd, AVG proof en bedoeld voor artsen en BIG geregistreerde therapeuten”. Heel betrouwbaar dus. De meeste patiënten willen dit graag en sommigen niet, ook prima. Bornse huisartsen hebben ons al laten weten blij te zijn dat wij dit aanbieden. Hiermee kunnen we hen ook ontlasten.
  Belangrijk is wel: een goede Wifi verbinding, zoals Miranda schrijft. Een puber op zolderkamer met Wifi op de begane is soms schokkerig. En als de cliënt jou via mobiel ziet, een schoon scherm en niet een scherm dat vol make-up zit.

  We houden jullie op de hoogte, dus er zullen nu wel wat meer Nieuwsbrieven volgen.
  Sterkte allemaal en zorg voor je veerkracht!

 • SOLKNet Nieuwsbrief februari 2020

  Met enige trots voegen wij hierbij het jaarverslag 2019 toe, waarin alle activiteiten staan van het afgelopen jaar.
  Klik hier voor het jaarverslag.

  Hier gaan wij op voortborduren in het nieuwe jaar 2020:

  • Zoals in het jaarverslag 2019 te lezen valt zijn wij drukdoende om de meerwaarde en evidence van een SOLKNet-therapeut aan te tonen voor een betere positionering en tarifering; dit kan alleen door middel van een RCT-onderzoek, waar nieuwe subsidierondes dit jaar voor mogelijk zijn. In heel veel overleggen die SOLKNet nu voert met verschillende professoren, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties bereiden wij ons voor op een grote subsidie aanvraag voor een gericht RCT onderzoek.
  • Maar hierin hebben wij jullie nu nodig om onze evidence aan te tonen: Daarom nu een grote oproep aan alle therapeuten van SOLKNet die in een gezondheidscentrum samenwerken met huisartsen en die mee willen participeren in het onderzoek om hun e-mail adres door te sturen naar enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl.
  • Wanneer je deelneemt aan het onderzoek krijg je meteen al een veel betere vergoeding voor je behandelingen!
  • Binnenkort meer over deze subsidieaanvraag en dit onderzoek!
  • Een 30-tal leden heeft de VAR-2 app uitgeprobeerd en een 5-tal vragenlijsten uitgestuurd. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen en of wij hier vanuit SOLKNet een bundel zullen aanschaffen zodat er goedkoper vragenlijsten naar cliënten gestuurd kunnen worden: graag jouw ervaring en reactie naar amlutgert@kpnmail.nl
  • Elbert Muller heeft vanaf 1-1-2020 de taak van penningmeester op zich genomen – en zit in de kascommissie; een onjuiste combinatie. Wie wil samen met Suus Zevenbergen de boeken van dit jaar (2020, voor 1-10-2020) gaan controleren? Opgave graag bij muller.wolffenbuttel@planet.nl
  • De alweer derde SOLK-module, opvolger van de eerdere 12 CEG nascholingen, wordt dit najaar gegeven op 25, 26 september en 31 oktober 2020 – een duidelijke actualisering, verdieping en verbreding van de voorloper CEG cursus!
  • Noteer vast in je agenda: SOLKNet jaarsymposium op 2 oktober in Baarn; bijna alle sprekers zijn rond en het belooft wederom een interessante en afwisselende dag te worden.
  • Op 31 januari jl. is er een samenwerkingsovereenkomst van de NFP met de VvOCM getekend. Komende maand heeft SOLKNet de voorzitter Thirza Douglas (NFP) en Eveline Smeeten (platform psychosomatiek VvOCM) uitgenodigd voor inhoudelijk overleg en wat wij in gezamenlijkheid willen bereiken.
  • Gevraagd: leden die zich willen inzetten voor SOLKnet door te participeren in een commissie. Start is in PR-commissie en/of website commissie, graag contact opnemen met miranda@cesarhorst.nl

   

 • SOLKNet Nieuwsbrief december 2019

  Lustrum

  Op vrijdag 11 oktober hebben wij met circa 100 enthousiaste collega’s ons eerste SOLKNet-lustrum gevierd. Lex Vendrig heeft ons  laten kennismaken met de Vragenlijst Arbeid Re-integratie en zijn handige vragenlijsten. Tot het eind van dit jaar hebben alle aanwezigen de gelegenheid om gebruik te maken van zijn VAR2 instrument.

  Na een heerlijke lunch hield Anneke Vinke een uitermate boeiend verhaal over “als het lichaam het overneemt”.

  Enny Versteeg liet ons kennismaken met een nieuwe lichaamsgerichte stressor detectie- oefening: “Rondje Hart & Rondje Buik”.

  Tessa Kortenbach sloot de dag af door ons op haar eigen wijze te laten ervaren hoe een mens zich via zijn/haar lichaam en stem uitdrukt in wat hem of haar beweegt.

  Aan het einde van deze dag hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid Patricia Killestein, die zich de afgelopen jaren vol ingezet heeft voor SOLKNet. Nogmaals heel veel dank hiervoor Patricia!

  Vol energie in lijf en hoofd is de afspraak gemaakt elk jaar een SOLKNet-dag te houden in plaats van de twee SOLKwet-lezingen.

  SAFE THE DATE voor komend jaar op 2 oktober 2020. Noteer deze datum graag alvast in de agenda.

   

  SOLK module

  Eind november en begin december is door Enny Versteeg de tweede SOLK-module cursus gegeven. De reacties van eerder geschoolde CEG-cursisten waren lovend over de uitgebreidheid en inhoud van deze 3-daagse cursus. Naast nieuwe theoretische concepten waren er verrassende lichaamsgerichte nieuwe interventies.

  Houd onze website in de gaten voor de data SOLK module in 2020.

   

  Elbert Muller zal met ingang van 1-1-2020 het penningmeesterschap volledig op zich nemen, aangevuld met nieuwe secretariële ondersteuning.

   

  Nieuw bestuurslid Miranda van der Burgt

  Welkom aan ons nieuwe bestuurslid Miranda Gubbels- van der Burgt – heel fijn dat je ons team wilt aanvullen met jouw kennis en kunde! En dit is wat Miranda schrijft:


  Ja, daar zit ik dan… Op het einde van het 1ste SOLKnet Lustrum, vol en verzadigd, lekker na te genieten van de nieuw opgedane kennis, de prachtige ervaring van de oefeningen van Tessa en het samenzijn met een groep enthousiaste collega`s. Ik zit een beetje achterover leunend, nog alles op me in te laten werken. Marlene sluit de dag af en ik moet bekennen dat ik weinig heb gehoord van wat ze vertelde. Totdat ze begon te vertellen, dat het bestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid. Ik merkte bij mezelf, dat mijn achterover leunen veranderde en ik voelde van binnenuit een verandering. Ik voelde een sparkle, ik voelde een interesse. Mijn collega naast me zegt: nou, dat is echt niets voor mij. Voor jou?

  En zo geschiedde en mag ik me nu aan jullie voorstellen als nieuw bestuurslid van SOLKNet.

  Ik ben Miranda van der Burgt, eigenaar van CesarHorst (in Limburg) en sinds 2008 psychosomatisch oefentherapeut. In 2017 heb ik de CEG-scholing gevolgd. En in 2019 de 1ste SOLK-module, ik wil op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en was toe aan het verdiepen van mijn kennis en kunde.


  Het heeft lange tijd geduurd voordat ik me heb aangemeld voor het netwerk als lid van SOLKNet. Ik wilde inzichtelijk krijgen in welke richting SOLKNet zich wilde bewegen. Zou dit het zoveelste clubje worden, waar ik bij zou zitten om bij te zitten. Ik had geen duidelijk beeld  en vroeg me af “what’s in it for me?” Sinds oktober ben ik meer betrokken geweest bij het SOLKNet bestuur om kennis te maken en te ervaren. En ik ben positief verrast.

  Geen idee had ik, van de hoeveelheid werk die door het bestuur wordt verricht. Geen idee van de inhoud van het werk. Geen idee van het resultaat van het werk. Geen idee van de toekomstplannen. Ik ben overtuigd van de waarde van de behandeling van SOLK volgens onze benadering en realiseer me nu dat er nog genoeg is te doen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen binnen het bestuur van SOLKNet. 

   

  Groet Miranda

   

  Wetenschappelijk onderzoek

  Last but not least een kleine update van de wetenschappelijke ontwikkelingen:

  Sinds de zomer hebben we vele gesprekken gevoerd, met  o.a. zorgverzekeraars, professoren/wetenschappelijk onderzoekers etc, om mee te doen met een call voor subsidieaanvraag voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels ligt de subsidieaanvraag nagenoeg klaar voor de start van een volgende call. We houden jullie op de hoogte

   

  ‘Hart’ aan het werk in 2020

  Na ons lustrumjaar 2019, werken wij in 2020 weer met hart en ziel door, aan een betere positionering, tarifering en bekendheid, voor onderzoek en evidence, en voor erkenning van de grote meerwaarde van psychosomatisch therapeuten van SOLKNet!!

  Namens het gehele bestuur wens ik jullie hele fijne en ontspannen feestdagen en een mooi, gezond, warm en liefdevol 2020.

  Marlene Lutgert-Boomsma

 • SOLKNet Lustrum 11-10-2019

  Vier je het lustrum van SOLKNet mee met een inspirerende dag?

  Geaccrediteerd voor 7 ADAP punten (ID nummer: 371206) en 5 KNGF punten (Accreditatienummer: 28142).

  Met vriendelijke groet,

  SOLKNet

  SOLKNet 1e LUSTRUM

  BREIN IN BEWEGING

   

  Datum: VRIJDAG 11 oktober 2019

  Plaats:  Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1,

  3744 MG Baarn (zaal de Schaapskooi

  Geaccrediteerd voor 7 ADAP punten (ID nummer: 371206) en 5 KNGF punten (Accreditatienummer:  28142).

  Programma:

  09.30                           Ontvangst

  10.00                           Opening door SOLKNet voorzitter Marlene Lutgert-Boomsma

  en dagvoorzitter Enny Versteeg

  10.10                            Lezing Lex Vendrig: “Vragenlijst Arbeid Re-integratie-2 & SOLK”

  11.00-11.15                 Koffie/thee pauze

  11.15-12.30                 Workshop Lex Vendrig over de VAR-2

  12.30-13.30                 Lunch

  13.30-14.30                 Lezing door Anneke Vinke: “Als het lichaam overneemt….”

  14.30 -14.45                Koffie/thee pauze

  14.45-15.15                 Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’ door Enny Versteeg

  15.15-16.15                 Workshop Tessa Kortenbach: “In lichaam en stem drukt de mens uit

  wat haar/hem innerlijk beweegt….”

  16.15                            Afsluiting voorzitters en lustrum borrel

   

  Kosten: € 85,-

  Aanmelding:

  Meld je hier aan.

  Lezing & Workshop: Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2 en SOLK

  Door Lex Vendrig

  Voor SOLK is het in kaart brengen van stressoren (zowel werk als privé) van onderscheidend belang! Maar daarnaast ook het in kaart brengen van steunfactoren en persoonskenmerken (Kern CEG patronen). De vragenlijst VAR-2 brengt al deze factoren heel helder in beeld.

   

  Inhoud presentatie:

  In de presentatie zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over de filosofie en achtergrond van de VAR-2. Ook komen daarbij aan de orde een interpretatiestrategie en zullen de verschillende versies van de VAR-2 besproken worden alsmede de verschillende toepassingen: individueel versus groep en curatief versus preventief. In de workshop gaan we in het bijzonder in op de relatie tussen levensstijl en psychosociale kenmerken en toepassing van de VAR-2 bij SOLK. We bespreken een praktijkvoorbeeld van inzet van de VAR-2 bij bedrijfsfysiotherapie. In de workshop gaan de deelnemers zelf oefenen met een voorbeeldcasus.

   

  Over Lex Vendrig

  Dr. Lex Vendrig is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Hij heeft daarvoor in de revalidatiezorg gewerkt. Tevens is Lex als hoofddocent voor de opleiding tot gezondheidszorgpsychologen verbonden aan RINO Noord-Holland. Hij houdt zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeid en gezondheid en is de bedenker van de VAR-2.

  Lezing: Als het lichaam overneemt…. 

  Door Dr. Anneke J.G. Vinke

  Abstract: 

  Lichaam en geest werken nauw samen: ervaringen uit het verleden zijn zichtbaar in ons gedrag, denken en in ons fysiek functioneren.
  In deze lezing ga ik in op de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen, te beginnen bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk verweven.

  De manier waarop een kind de wereld heeft leren ervaren en geleerd heeft om zich staande te houden, te overleven, kan tot klachten leiden in het latere leven. Klachten waar niet direct een fysieke oorzaak voor gevonden kan worden.

  Voor behandelaars zijn dit dikwijls klachten die moeilijk te duiden zijn en de roep om degelijk onderbouwde interventie die het lichaam, lichaamsbeleving en lichamelijke processen betrekken in de psychologische behandeling is groeiende. Dit wordt onder meer ingegeven door een steeds groter wordend aantal studies op het gebied van de (affectieve) neurobiologie, gehechtheid en trauma die de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen verhelderen. Deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan praktische voorbeelden uit de klinische praktijk. Daarbij is aandacht voor de invloed van traumatische ervaringen, waaronder relationele en vroegkinderlijk traumatische ervaringen, gehechtheid gerelateerde problemen & persoonlijkheidsproblematiek en hun relatie met onverklaarde lichamelijke klachten. Als het lichaam het overneemt.. heeft het lichaam de sleutel voor de oplossing in handen en zijn wij als behandelaars degenen die samen met de patiënt ontdekken hoe zijn of haar sleutel er precies uitziet.

   

  Over Anneke Vinke

  Dr. Anneke J.G. Vinke, werkt als vrijgevestigd GZ psycholoog en gecertificeerd advanced practitioner Sensorimotor Psychotherapy®. Haar praktijk bevindt zich in Bilthoven. Zij specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en vroegkinderlijk trauma bij geadopteerden en pleegkinderen. In haar werk heeft ze regelmatig te maken met onverklaarde lichamelijke klachten die vaak hand in hand gaan met psychologische problemen. In behandelingstrajecten komen uiteraard beiden aan bod.

  In haar praktijk ziet zij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Ze verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en onderwijs, veelal op het gebied van adoptie en/of pleegzorg. Daarnaast is zij voor Nederland de coördinator van de opleiding Sensorimotor Psychotherapy®. Meer info op www.adoptiepraktijk.nl

  Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’.

  Door Enny Versteeg

  Auteur:              Enny Versteeg, bewerkt naar Gundrum, 2019

  Doel:                  Contact maken met eigen diepere gevoelens en voeling krijgen met                                       interne  stressoren

  Indicatie:           Als cliënt niet weet welke stressoren er spelen of als cliënt overspoeld                                    wordt door teveel stressoren tegelijk

  Workshop: In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt……

  Door Tessa Kortenbach

  Workshop

  Onze lichaamshouding, uitstraling , lichaamstaal en stem zijn vaak heel subtiel, maar oh zo belangrijk!  Hoe druk je jezelf het beste uit door jezelf te zijn? Hoe maak je indruk door jezelf te zijn, zowel privé als in je werk? Dat is de beste uitleg van de gecombineerde methode in de specialistische dans/stem en theaterworkshop  van Tessa Kortenbach. Daarbij maakt Tessa gebruik van muziek, dans, expressie en stem. Muziek raakt tot in het diepste van de ziel! Muziek brengt beweging, muziek laat je stilte ervaren…..muziek brengt je daar waar geen woorden zijn.

   

  Over Tessa Kortenbach

  Tessa Kortenbach, dans-, stem- en speltherapeut, gebruikt in haar workshop dans, stem en spel om deelnemers te leren de taal van hun eigen lichaam te verstaan. In lichaam, houding, beweging en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt.

  www.tessakortenbach.nl

 • SOLKNet Bij- en nascholing: De H.E.L.D. in kamers van de gest

  Beste leden,

   

  Voor:

   

  De H.E.L.D in kamers van de geest Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren, waardoor we met meer geestkracht om kunnen gaan met wat het leven ons brengt.

   

  Is de eerste datum gewijzigd, de data voor de 2 workshopdagen zijn nu geworden:

  31 oktober en 28 november 2019

   

  Introductie

  “De H.E.L.D. in kamers van de geest” is een methode – ontwikkeld door Mark de Jonge –  die lichaamsgerichte therapie, positieve psychologie, narratieve therapie en cognitieve therapie in zich heeft verenigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rijke schatkist aan methodiek uit Gestaltetherapie, Haptonomie en Psychodrama. Deze zijn op geïntegreerde wijze uitgewerkt in de methode De H.E.L.D. in kamers van de geest, de vijf fasen van  denken met gevoel en de Spectrum Positieve Emotie Ladder (S.P.E.L.)  Deze gestructureerde werkwijze biedt mogelijkheden zowel inzicht gevend  en kortdurend, als ook diepgaand met hulpvragen te werken.

  Mark de Jonge gaat tijdens de eerste workshop in op hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest.

  Met de H.E.L.D methode kun je in deze ‘ruimten’ zeer effectief werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal.

  De H.E.L.D. methodiek biedt je een integrale diep werkende vertaling van onze gelaagde SCEGS diagnostiek waarin cliënten zelf de regie hebben in het vinden van hun eigen antwoorden die kunnen leiden tot inzicht en verandering.

   

  In de tweede workshop gaat Mark de Jonge dieper in op de kwetsbaarheid en veerkracht van ons brein. Onze veerkracht komt tot uiting in de wijze waarop we vorm kunnen geven aan de betekenisgeving van gebeurtenissen in onze verhalen. Zinvolle en samenhangende verhalen maken ons sterk zodat we de wereld kwetsbaar tegemoet kunnen treden bij nieuwe uitdagingen. We kunnen veel ontdekken over de veerkracht en kwetsbaarheid van ons brein wanneer we ons verdiepen in het ontstaan van trauma’s en hoe trauma’s zich manifesteren in lichaam en geest, en hoe we trauma’s kunnen genezen. Er wordt geoefend met een gestructureerde en verantwoorde wijze van begeleiden met mensen met een trauma en/of chronische ziekte.

   

  Werkwijze

  Het programma is zodanig opgebouwd dat deelnemers met voldoende praktijkervaring de gedemonstreerde methodiek, na oefenen met de interventies in de workshop kunnen toepassen in hun eigen praktijk. In de opbouw van het programma is rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van deelnemers. De theorie en methodiek worden ervaringsgericht verkend, waarna er in subgroepen geoefend wordt. Tevens wordt in een powerpont de theoretische achtergrond van het biopsychosociale model – relevant voor het programma van de workshop – gestructureerd en overzichtelijk aangeboden. Er is in het programma ruimte voor vragen en discussie, en voor inkadering van de eigen ervaring van de deelnemers.

  In beide workshops wordt de methode ondersteund door recente wetenschappelijke literatuur.

  Workshopinformatie

  De H.E.L.D in kamers van de geest

   

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

   

  Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ Op 31 oktober 2019.

  Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ Op 28 november

  2019.

  Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten.

  In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop gaan we dieper in op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces. De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag.

  Kamers van de geest

  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

   

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode. Het is een contact gerichte benadering gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal.  De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar, staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar. Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met de H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s, zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

   

  Workshop I  

  De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

   

  Literatuur

  1) C.M. de Jonge: (2012) De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.

  Uitgegeven door Salome Finkelstein& De Jonge

  Extra achtergrond, niet verplicht:

   2) Daniel Stern. (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford University Press.

  Datum: donderdag 31 oktober 2019

  Tijd09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten€ 150,- per workshop

  Workshop II

  Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

  Uitleg hoe de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten.

   

  Literatuur

  1) Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven. Artikel

  Extra achtergrond niet verplicht

  2) Gordon Turnbull:

  Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma. Bruna Uitgevers. Utrecht.

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Datum: donderdag 28 november 2019

  Tijd09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten€ 150,- per workshop

   

  Voor wie:

  Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestaltetherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

   

  Werkvormen:

  Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);

  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.

  Oefenen in subgroepen.

   

  Workshops vinden plaats op:

  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem

  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestaltetherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en groepsprocessen.

   

  Certificaat:

  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

   

  Accreditatie: VVH 8 studiepunten; ADAP 28 punten

   

 • SOLKNet Lustrum

  Op 11 oktober aanstaande viert SOLKNet haar eerste Lustrum met een zeer leerzame dag in Conferentiecentrum Drakenburg te Baarn.

  We starten met een lezing en workshop over de VAR-2 (Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2) door Dr. Lex Vendrig.

  De VAR-2 is een veelgebruikt diagnostisch instrument om de oorzaak van werkstress en verzuim te diagnosticeren, alsook steunfactoren en persoonskenmerken in kaart  te brengen.

  Dr. Anneke J.G. Vinke houdt een voordracht over psychische processen en lichamelijke symptomen. Startend bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam. Een mogelijkheid om een later optredende SOLK te kunnen duiden! www.adoptiepraktijk.nl

  Enny Versteeg introduceert een nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie: ‘Rondje Hart, Rondje Buik’

  Tot slot gaat Tessa Kortenbach met ons in een workshop lichaamswerk  actief aan de slag om onze lichaamstaal te verstaan  en via houding, beweging, dans en stem uit te drukken wat ons innerlijk beweegt. www.tessakortenbach.nl

 • SOLKNet Bij- en nascholing: SOLKWet Lustrum, H.E.L.D. in kamers van de geest en Creattitude

  Vakantie weer voorbij?

  Nieuw seizoen met frisse inspiratie starten?

  Dan zien wij je graag 11 oktober 2019 op het SOLKWet lustrum

  Mis het niet!

  Meld je hier aan

  Inclusief een nieuwe lichaamsgerichte stressorinterventie “rondje Hart rondje Buik” (Enny Versteeg)

  Beste leden,

  De link naar aanmelden symposium en de volledige informatie over de inhoud is hersteld, vandaar deze herinneringsmailing. Voor een optimale kennis verdieping hebben we 3 zelfstudie uren ingepland. Dit is in de accreditatieaanvraag ook meegenomen. In de komende periode wordt het studiemateriaal (2 artikelen) aan je verzonden na aanmelding. Hiernaast kun je je dit najaar laten inspireren door 2 workshopdagen psychodrama rond de methode de H.E.L.D. in  “kamers van de geest”.  Deze dagen worden georganiseerd door Mark de Jonge vanuit de Academie voor Psychodrama in Arnhem.

  Deze scholing is ADAP geaccrediteerd en bij KNGF is de accreditatie nu in aanvraag.

  Tevens start vanuit de Accademie voor Psychodrama in oktober de 6-daagse basismodule Creattitude, een methode voor kortdurende individuele begeleiding, zowel procesmatig als oplossingsgericht.

  Voor alle inhoudelijke informatie betreffende het lustrum, de 2 workshopdagen en de basismodule, zie hieronder.

  Met vriendelijke groet,

  SOLKNet


  SOLKNet 1e LUSTRUM

  BREIN IN BEWEGING

   

  Datum: VRIJDAG 11 oktober 2019

  Plaats:  Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1,

  3744 MG Baarn (zaal de Schaapskooi

  Accreditatie in aanvraag bij KNGF, VvOCM/ADAP en Keurmerk Fysio.

  Programma:

  09.30                           Ontvangst

  10.00                           Opening door SOLKNet voorzitter Marlene Lutgert-Boomsma

  en dagvoorzitter Enny Versteeg

  10.10                            Lezing Lex Vendrig: “Vragenlijst Arbeid Re-integratie-2 & SOLK”

  11.00-11.15                 Koffie/thee pauze

  11.15-12.30                 Workshop Lex Vendrig over de VAR-2

  12.30-13.30                 Lunch

  13.30-14.30                 Lezing door Anneke Vinke: “Als het lichaam overneemt….”

  14.30 -14.45                Koffie/thee pauze

  14.45-15.15                 Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’ door Enny Versteeg

  15.15-16.15                 Workshop Tessa Kortenbach: “In lichaam en stem drukt de mens uit

  wat haar/hem innerlijk beweegt….”

  16.15                            Afsluiting voorzitters en lustrum borrel

   

  Kosten: € 85,-

  Aanmelding:

  Meld je hier aan.

  Graag aanmelden voor 1 september 2019.

   

  Lezing & Workshop: Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2 en SOLK

  Door Lex Vendrig

  Voor SOLK is het in kaart brengen van stressoren (zowel werk als privé) van onderscheidend belang! Maar daarnaast ook het in kaart brengen van steunfactoren en persoonskenmerken (Kern CEG patronen). De vragenlijst VAR-2 brengt al deze factoren heel helder in beeld.

  Inhoud presentatie:

  In de presentatie zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over de filosofie en achtergrond van de VAR-2. Ook komen daarbij aan de orde een interpretatiestrategie en zullen de verschillende versies van de VAR-2 besproken worden alsmede de verschillende toepassingen: individueel versus groep en curatief versus preventief. In de workshop gaan we in het bijzonder in op de relatie tussen levensstijl en psychosociale kenmerken en toepassing van de VAR-2 bij SOLK. We bespreken een praktijkvoorbeeld van inzet van de VAR-2 bij bedrijfsfysiotherapie. In de workshop gaan de deelnemers zelf oefenen met een voorbeeldcasus.

  Over Lex Vendrig

  Dr. Lex Vendrig is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Hij heeft daarvoor in de revalidatiezorg gewerkt. Tevens is Lex als hoofddocent voor de opleiding tot gezondheidszorgpsychologen verbonden aan RINO Noord-Holland. Hij houdt zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeid en gezondheid en is de bedenker van de VAR-2.

   

  Lezing: Als het lichaam overneemt…. 

  Door Dr. Anneke J.G. Vinke

  Abstract: 

  Lichaam en geest werken nauw samen: ervaringen uit het verleden zijn zichtbaar in ons gedrag, denken en in ons fysiek functioneren.
  In deze lezing ga ik in op de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen, te beginnen bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk verweven.

  De manier waarop een kind de wereld heeft leren ervaren en geleerd heeft om zich staande te houden, te overleven, kan tot klachten leiden in het latere leven. Klachten waar niet direct een fysieke oorzaak voor gevonden kan worden.

  Voor behandelaars zijn dit dikwijls klachten die moeilijk te duiden zijn en de roep om degelijk onderbouwde interventie die het lichaam, lichaamsbeleving en lichamelijke processen betrekken in de psychologische behandeling is groeiende. Dit wordt onder meer ingegeven door een steeds groter wordend aantal studies op het gebied van de (affectieve) neurobiologie, gehechtheid en trauma die de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen verhelderen. Deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan praktische voorbeelden uit de klinische praktijk. Daarbij is aandacht voor de invloed van traumatische ervaringen, waaronder relationele en vroegkinderlijk traumatische ervaringen, gehechtheid gerelateerde problemen & persoonlijkheidsproblematiek en hun relatie met onverklaarde lichamelijke klachten. Als het lichaam het overneemt.. heeft het lichaam de sleutel voor de oplossing in handen en zijn wij als behandelaars degenen die samen met de patiënt ontdekken hoe zijn of haar sleutel er precies uitziet.

  Over Anneke Vinke

  Dr. Anneke J.G. Vinke, werkt als vrijgevestigd GZ psycholoog en gecertificeerd advanced practitioner Sensorimotor Psychotherapy®. Haar praktijk bevindt zich in Bilthoven. Zij specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en vroegkinderlijk trauma bij geadopteerden en pleegkinderen. In haar werk heeft ze regelmatig te maken met onverklaarde lichamelijke klachten die vaak hand in hand gaan met psychologische problemen. In behandelingstrajecten komen uiteraard beiden aan bod.

  In haar praktijk ziet zij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Ze verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en onderwijs, veelal op het gebied van adoptie en/of pleegzorg. Daarnaast is zij voor Nederland de coördinator van de opleiding Sensorimotor Psychotherapy®. Meer info op www.adoptiepraktijk.nl

   

  Introductie nieuwe lichaamsgerichte stressordetectie-interventie

  ‘Rondje Hart, Rondje Buik’.

  Door Enny Versteeg

  Auteur:              Enny Versteeg, bewerkt naar Gundrum, 2019

  Doel:                  Contact maken met eigen diepere gevoelens en voeling krijgen met                                       interne  stressoren

  Indicatie:           Als cliënt niet weet welke stressoren er spelen of als cliënt overspoeld                                    wordt door teveel stressoren tegelijk

   

  Workshop: In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt……

  Door Tessa Kortenbach

   Workshop

  Onze lichaamshouding, uitstraling , lichaamstaal en stem zijn vaak heel subtiel, maar oh zo belangrijk!  Hoe druk je jezelf het beste uit door jezelf te zijn? Hoe maak je indruk door jezelf te zijn, zowel privé als in je werk? Dat is de beste uitleg van de gecombineerde methode in de specialistische dans/stem en theaterworkshop  van Tessa Kortenbach. Daarbij maakt Tessa gebruik van muziek, dans, expressie en stem. Muziek raakt tot in het diepste van de ziel! Muziek brengt beweging, muziek laat je stilte ervaren…..muziek brengt je daar waar geen woorden zijn.

  Over Tessa Kortenbach

  Tessa Kortenbach, dans-, stem- en speltherapeut, gebruikt in haar workshop dans, stem en spel om deelnemers te leren de taal van hun eigen lichaam te verstaan. In lichaam, houding, beweging en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt.

  www.tessakortenbach.nl


  De H.E.L.D in kamers van de geest  

  Een  synthese van haptonomie, gestalttherapie, psychodrama

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  In deze workshops gaan we concreet aan de slag met de therapeutische mogelijkheden van het werken met deze ‘kamers van de geest’.

   

  Opleidingsworkshop: ADAP en VVH geaccrediteerd, KNGF in aanvraag

  Workshop I De H.E.L.D. in kamers van de geest op 25 september (woensdag). Een interactief samenspel van lichaam en geest.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ op 28 november (donderdag) bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten.

  In beide opleidingsworkshops maak  je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om  letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen-  te kunnen vertellen en vormgeven.  In deze workshop gaan we dieper in op hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en onze omgeving ervaren.  Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld  ( en daarover een boek gepubliceerd) waarmee je in deze ‘ruimten’ ( kamers van de geest) zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van  interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. Deze komen overeen met de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag.

  Kamers van de geest

  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in  prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van  begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden.

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode.  Het is een contact gerichte benadering  gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal.  De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar.  Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met  de  H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s, ziekten verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

   

  Workshop I  

  De H.E.L.D. in ‘kamers van de geest’

  Een synthese van psychodrama, gestalttherapie, haptonomie en lichaamsgerichte therapie. Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

  Literatuur (te bestellen bij de academie): Mark de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel. (Boek)

  Datum: 25  september 2019

  Tijd09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D. in ‘kamers van de geest’

  Uitleg en oefenen met  hoe de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kan worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten

  Literatuur (te bestellen bij de academie): Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven. Het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen bindt. (Artikel)

  Datum: 28 november 2019

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Voor wie:

  Deze workshops  zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. Daarnaast geeft Mark de Jonge deze workshops ook op de vierjarige postuniversitaire opleiding (Universiteit Antwerpen) voor kinder- en jeugdpsychotherapie.

  Werkvormen:

  Literatuur vooraf  bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);

  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.

  Oefenen in subgroepen.

  Workshops vinden plaats op:

  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem

  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding:

  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner ( TEP)  Gestalttherapie en Psychodrama bij en mede oprichter  van de Academie voor Psychodrama en  Groepsprocessen.

  Certificaat:

  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: VVH 8 studiepunten; ADAP 28 punten, KNGF in aanvraag


  Basismodule Creattitude

  Najaar 2019

  Een opleiding tot professionele begeleider. Creattitude wérkt in de ontmoeting en begeleidt mensen ín hun persoonlijk verhaal. Met de fundamentele thema’s voor professionals die willen leren intense, snel en effectief te werken vanuit een Creatieve Attitude.

  Creattitude is een integratieve methode voor individuele begeleiding, ontstaan gedurende 20 jaar samenwerking van Mark de Jonge en Sarah Bremer. Creattitude is voortgekomen uit het beste wat Haptonomie, Gestalttherapie en Psychodrama te bieden hebben: het geheel is daarbij meer dan de som der delen geworden!
  Het is een methode voor kortdurende individuele begeleiding, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht. Men leert luisteren naar en interveniëren in verhalen.

  Opleiding

  De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’.
  In de opleidingsmodule Creattitude leer hoe je de cliënt werkelijke in het verhaal kan
  laten stappen. Het verhaal komt tot leven.
  De cliënt vertelt zijn verhaal en de begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel luisteraar. Er ontstaat een samen – zijn waarbinnen mensen de ruimte ervaren om daadwerkelijk te kunnen beleven wat ze vertellen: de narratieve ruimte.
  Naast dit waarachtig luisteren, leer je gebruik maken van interventies gericht op het benutten van vier zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken.
  Hierdoor ontstaan in het verhaal spontane momenten van integratie, waar deuren naar een nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun vraag, verder kunnen met hun dilemma of een oplossing vinden voor hun probleem.

  Uitgangspunten

  Creattitude is een opleiding tot professioneel individueel begeleider, waarbij wordt gewerkt vanuit zeven uitgangspunten:
  • Het lichaam weet het beter: Creattitude leert mensen in hun lichaam te voelen wie ze zijn, hoe ze zich presenteren, gedragen, welke behoeftes ze hebben en waar hun grenzen liggen.
  • Emoties zijn een belangrijke bron van intelligentie. Creattitude leert mensen emoties te benutten als bron van kennis.
  • De mens is een H.E.L.D: Creattitude inspireert mensen de vier zijnswijzen :
  Handelen/spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken geïntegreerd te gebruiken.
  • Werken met ‘kamers van de geest’ Mensen leren begeleiden tussen kwetsbaarheid en veerkracht door gebruik te maken van negatieve en positieve ruimten die ons brein vormt in lichaam en geest
  • Het gevoelsveld, waarbij het geheel meer is dan de som der delen: Creattitude werkt met het unieke concept van het gevoelsveld. Dit is waarneembaar in, rondom en vooral ook tussen mensen.
  • Mensen wonen en werken in verhalen: Creattitude werkt met het persoonlijke verhaal in de narratieve ruimte.
  • Mensen leven om te vertellen: Creattitude begeleidt mensen om auteur,
  acteur en regisseur in hun leven te kunnen zijn.
  • Spontaniteit is een adequaat antwoord op een nieuwe situatie of
  een nieuw antwoord op een oude situatie: Creattitude begeleidt mensen in het vinden van hun weg naar een zinvol, creatief en effectief leven.

  Doelen

  • Competenties verwerven op het gebied van begeleiding van creatieve processen die zich in en tussen mensen afspelen competenties verwerven op het gebied interactieve begeleiding
  • Leren contactgericht luisteren en interveniëren in het verhaal
  • Leren werken met psychodramatechnieken
  • Leren werken op een integrale manier met de H.E.L.D
  • Leren creëren van een groepsklimaat waar een gevoelsveld kan ontstaan

  Thema’s die als een rode draad door de opleiding lopen:

  • De kracht van aandacht
  • Ervaren van verbondenheid de waarde van authenticiteit
  • Omarmen van kwetsbaarheid
  • Plezier als bron van leren
  • De kunst van kiezen.
  • De genezende werking van verhalen
  • Vraagstukken tussen generaties;
  • Leven met verschillende culturen
  • Individualiteit versus solidariteit
  • De wereld van de sociale media
  • Ruimte en tijd in de 21e eeuw

  Werkvormen
  • Literatuurstudie: bespreking van theorie, filosofie en methodiek
  • Ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch kader
  • Opbouw van een goede leercultuur
  • Onder life – supervisie eigen maken van de methodiek
  • Ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl
  • Afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is

  Methodiek

  In deze opleidingsmodule leert men zowel procesmatig als oplossingsgericht werken. Het is een methode voor kortdurende begeleiding, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt. Men leert luisteren naar en interveniëren in verhalen. In de opleidingsmodule leert men Creattitude als begeleidingsvorm en interactiemethode toepassen in de eigen context.

  Voor wie

  Creattitude is een begeleidingsvorm en interactiemethode, bedoeld voor onderwijzers, managers, trainers, kunstenaars, adviseurs, begeleiders, psychotherapeuten.

  Algemene informatie.

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Mark de Jonge mobiel: 06-51577129 of bij de academie: 026 44 27 932. Mark de Jonge is tevens docent bij deze module.
  De kosten voor deze module bedragen € 900,- ( inclusief intake- en eindgesprek, koffie en thee, exclusief maaltijden).

  Data:

  De opleiding vindt plaats op: (woensdagen)
  • 2019: 9 oktober, 6 november, 11 december
  • 2020: 15 januari, 12 februari en 11 maart)
  • Tijdstip: 09.30 uur – 17.00 uur

  Waar

  De module vindt plaats op de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen op de Janspoort 1-4hoog, 6811 GE te Arnhem.

  Aanmelden:

  U kunt zich aanmelden via het contactformulier (AANVRAGEN op de website) of een mail aan info@academiepsychodrama.com. Voorafgaande aan de opleiding vindt er altijd een intake -/ kennismakingsgesprek plaats. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen:
  026 4427 932/ 06-51577129.

 • SOLKNet Nieuwsbrief juli 2019

  Achter de schermen wordt hard gewerkt door het SOLKNet bestuur. Omdat het weer vijf maanden geleden is sinds de laatste nieuwsbrief, hier een update net voor de zomervakantie.

   

  Onze speerpunten dit jaar blijven:

  1. Verbeteren van erkenning, positionering en prestatiecodes bij de NZa voor Psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet, met beter tarief. Gesprekken zijn volop gaande.
  2. Wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van de oorzaakgerichte therapie van Psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet. Gesprekken lopen.
  3. Inschrijven voor de volgende SOLK module (= opvolger CEG cursus, met uitbreiding van wetenschap, aantal dagen & docenten naar driedaagse SOLK module). De eerste driedaagse SOLK module in mei, is een groot succes geweest. We doen er alles aan om een 2e SOLK module dit najaar nog te organiseren. De waarschijnlijke data zijn: 15 & 16 november en 7 december 2019.
  4.  SOLKNet Lustrum Symposium op 11-10-2019: ‘BREIN IN BEWEGING’ Save the date!!
   Dit lustrum vervangt dit jaar onze jaarlijkse twee SOLKWet lezingen. Zie de herinnering in je mailbox: 1e SOLKNet Lustrum Symposium ‘BREIN IN BEWEGING’ op 11 oktober 2019, conferentiecentrum Drakenburg te Baarn.
   Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

   

 • SOLKNet Lustrum vrijdag 11 oktober 2019

  BREIN IN BEWEGING

   

  Datum: VRIJDAG 11 oktober 2019

  Plaats:  Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn (zaal de Schaapskooi)

  Accreditatie in aanvraag bij KNGF, VvOCM/ADAP en Keurmerk Fysio.

   

  Programma:

  09.30                              Ontvangst

  10.00                             Opening dagvoorzitter

  10.05                             Lezing Lex Vendrig: “Vragenlijst Arbeid Re-integratie2 & SOLK”

  11.00-11.15                  Korte koffie pauze

  11.15-12.30                  Workshop VAR-2 door Lex Vendrig

  12.30-13.30                  Lunch

  13.30-14.30                  Lezing door Anneke Vinke: “Als het lichaam overneemt….

  14.30 -15.00                 Koffie/ thee pauze

  15.00-16.15                  Workshop Tessa Kortenbach: “In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt….”

  16.15                            Afsluiting voorzitter en lustrum borrel

   

  Kosten: € 85,00

   

  Aanmelding:

  Klik hier om je aan te melden. Na aanmelding ontvang je binnen 3 werkdagen een factuur met betaalinstructie. De aanmelding is definitief wanneer het inschrijfgeld is ontvangen.

  Graag aanmelden voor 1 september 2019.

   

  Lezing & Workshop: Vragenlijst Arbeid Re-ïntegratie-2 en SOLK

  Door Lex Vendrig

  Voor SOLK is het in kaart brengen van stressoren (zowel werk als privé) van onderscheidend belang! Maar daarnaast ook het in kaart brengen van steunfactoren en persoonskenmerken (Kern CEG patronen). De vragenlijst VAR-2 brengt al deze factoren heel helder in beeld.

   

  Inhoud presentatie:

  In de presentatie zal eerst een algemene inleiding worden gegeven over de filosofie en achtergrond van de VAR-2. Ook komen daarbij aan de orde een interpretatiestrategie en zullen de verschillende versies van de VAR-2 besproken worden alsmede de verschillende toepassingen: individueel versus groep en curatief versus preventief. In de workshop gaan we in het bijzonder in op de relatie tussen levensstijl en psychosociale kenmerken en toepassing van de VAR-2 bij SOLK. We bespreken een praktijkvoorbeeld van inzet van de VAR-2 bij bedrijfsfysiotherapie. In de workshop gaan de deelnemers zelf oefenen met een voorbeeldcasus.

   

  Over Lex Vendrig

  Dr. Lex Vendrig is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk. Hij heeft daarvoor in de revalidatiezorg gewerkt. Tevens is Lex als hoofddocent voor de opleiding tot gezondheidszorgpsychologen verbonden aan RINO Noord-Holland. Hij houdt zich verder bezig met wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeid en gezondheid en is de bedenker van de VAR-2.

   

  Lezing: Als het lichaam overneemt…. 

  Door Dr. Anneke J.G. Vinke

  Abstract: 

  Lichaam en geest werken nauw samen: ervaringen uit het verleden zijn zichtbaar in ons gedrag, denken en in ons fysiek functioneren.
  In deze lezing ga ik in op de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen, te beginnen bij het begin: gehechtheid, trauma en het lichaam zijn onlosmakelijk verweven.

  De manier waarop een kind de wereld heeft leren ervaren en geleerd heeft om zich staande te houden, te overleven, kan tot klachten leiden in het latere leven. Klachten waar niet direct een fysieke oorzaak voor gevonden kan worden.

  Voor behandelaars zijn dit dikwijls klachten die moeilijk te duiden zijn en de roep om degelijk onderbouwde interventie die het lichaam, lichaamsbeleving en lichamelijke processen betrekken in de psychologische behandeling is groeiende. Dit wordt onder meer ingegeven door een steeds groter wordend aantal studies op het gebied van de (affectieve) neurobiologie, gehechtheid en trauma die de relatie tussen psychische processen en lichamelijke symptomen verhelderen. Deze inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden gekoppeld aan praktische voorbeelden uit de klinische praktijk. Daarbij is aandacht voor de invloed van traumatische ervaringen, waaronder relationele en vroegkinderlijk traumatische ervaringen, gehechtheid gerelateerde problemen & persoonlijkheidsproblematiek en hun relatie met onverklaarde lichamelijke klachten. Als het lichaam het overneemt.. heeft het lichaam de sleutel voor de oplossing in handen en zijn wij als behandelaars degenen die samen met de patiënt ontdekken hoe zijn of haar sleutel er precies uitziet.

   

  Over Anneke Vinke

  Dr. Anneke J.G. Vinke, werkt als vrijgevestigd GZ psycholoog en gecertificeerd advanced practitioner Sensorimotor Psychotherapy®. Haar praktijk bevindt zich in Bilthoven. Zij specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en vroegkinderlijk trauma bij geadopteerden en pleegkinderen. In haar werk heeft ze regelmatig te maken met onverklaarde lichamelijke klachten die vaak hand in hand gaan met psychologische problemen. In behandelingstrajecten komen uiteraard beiden aan bod.

  In haar praktijk ziet zij zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Ze verzorgt regelmatig lezingen, trainingen en onderwijs, veelal op het gebied van adoptie en/of pleegzorg. Daarnaast is zij voor Nederland de coördinator van de opleiding Sensorimotor Psychotherapy®. Meer info op www.adoptiepraktijk.nl

   

  Workshop: In lichaam en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt……

  Door Tessa Kortenbach

   

   

   

  Workshop

  Onze lichaamshouding, uitstraling , lichaamstaal en stem zijn vaak heel subtiel, maar oh zo belangrijk!  Hoe druk je jezelf het beste uit door jezelf te zijn? Hoe maak je indruk door jezelf te zijn, zowel privé als in je werk? Dat is de beste uitleg van de gecombineerde methode in de specialistische dans/stem en theaterworkshop  van Tessa Kortenbach. Daarbij maakt Tessa gebruik van muziek, dans, expressie en stem. Muziek raakt tot in het diepste van de ziel! Muziek brengt beweging, muziek laat je stilte ervaren…..muziek brengt je daar waar geen woorden zijn.

   

  Over Tessa Kortenbach

  Tessa Kortenbach, dans-, stem- en speltherapeut, gebruikt in haar workshop dans, stem en spel om deelnemers te leren de taal van hun eigen lichaam te verstaan. In lichaam, houding, beweging en stem drukt de mens uit wat haar/hem innerlijk beweegt.

  www.tessakortenbach.nl

 • SOLKNet Nieuwsbrief februari 2019

  Het is ruim een half jaar geleden, dat jullie op de hoogte zijn gesteld waar wij ons in het Bestuur mee bezig houden. Daarom een up-date:

   

  Onze speerpunten in vogelvlucht:

  1. Aanvragen van innovatieve prestatiecode bij de NZa voor SOLKNet therapeuten, voor een beter tarief
  2. Wetenschappelijk onderzoek doen naar bewezen effectiviteit van de oorzaakgerichte therapie van SOLKNet therapeuten
  3. SOLK module (= opvolger CEG cursus)
  4. SOLKNet lustrum op 11 oktober 2019: SAVE THE DATE!! Dit lustrum vervangt dit jaar onze jaarlijkse twee SOLKWet lezingen.

   

  • Op 18 juni 2018 was er de derde Heisessie olv Peter Marijnen in Hattem, waarbij geëvalueerd werd waar wij staan met de in 2017 vastgestelde 3 jaars doelstellingen, het herbevestigen van 3 jaar’s doelstellingen en KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) en het opnieuw bepalen van het actieplan voor het komende jaar.

  In de zomer is er door SOLKNet een notitie ‘Lichaam & Geest’ gestuurd  naar VWS, ZN, ZIN en een paar zorgverzekeraars ( CZ, Menzis, Z&Z, ENO)  over de integrale psychosomatische zorgvernieuwing van SOLKNet voor SOLK patiënten. En is de beslisboom Psychosomatiek geüpgraded.

  Op 12 september hebben we belangrijk overleg gehad met deze partijen. Wordt vervolgd.

   

  • Op 11 juli 2018 kennisgemaakt met BPSN (Beweging Psychosomatiek Nederland), die recent hebben besloten ivm geen trekker/voorzitter de BPSN- activiteiten voorlopig te stoppen.

   

  • Op 21 september werd de 7e SOLKWet-lezing gehouden in het Leerklooster in Amersfoort. Jerry Spanjer sprak als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV over “van Klacht naar Functioneren”.

  Hans Niendieker, inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg, nam ons mee in de wereld van Health Deals en Persoonlijke GezondheidsOmgeving (zie www.medmij.nl/www.ivido.nl) Waarna iedereen werd bijgepraat over de laatste SOLKNet ontwikkelingen, zoals waarom de in mei 2018 ingediende subsidieaanvraag bij ZonMW helaas is afgewezen, waardoor wij nu bezig zijn met andere subsidietrajecten.

   

  • Op 23 november is er een studiedag SOLK, brein & CEG georganiseerd, waarbij Prof. Dr. Witte Hoogendijk ons mee nam in de evolutie van oeroude stressresponssystemen in relatie tot SOLK, burnout en depressie. Zijn meest recente boek “van Big Bang tot Burnout vond gretig aftrek en zijn allerlaatste boek “Leef als een beest” was nog net niet gedrukt.

  Enny Versteeg zette alle puntjes op de i over breinverklaring,  pijnsysteem, stressresponssysteem, sensitisatie, stressverklaringen en SOLK door de vertaling naar psycho-educatie. Daarnaast was er ruimte voor gepersonaliseerde SCEGS-diagnose en klinisch redeneren en plenaire casuïstiek. Met een map en USB stick vol informatie en een prachtige patiënten tekening  werd deze interessante dag afgesloten.

   

  • Op 13 december hebben wij wederom een heisessie met Peter Marijnen gehad in Hattem, waarbij geconstateerd werd dat er veel werk verzet is door het bestuur. Willen wij echter onze 3 jaars doelstellingen gaan halen, dan zullen er gerichter acties moeten worden uitgevoerd, ook in verband met de beschikbare menskracht.

   

  • Als eerste actiepunt is er een notitie geschreven over het “onderscheidend vermogen van SOLKNet therapeuten”: van klacht CEG naar probleem CEG naar Kern CEG. Ook is de beslisboom Psychosomatiek hierop aangepast.

   

  • Een van onze speerpunten is het aanvragen van een innovatieve prestatie voor de SOLKNet therapeut

   

  • In het najaar is er overleg geweest met het NFP-KNGF en de VvOCM i.v.m. de door beide verenigingen opgestelde onderzoek agenda’s.

   

  • Op 19 december hebben de besturen van de NFP, VvOCM en SOLKNet met elkaar om de tafel gezeten, waarbij de meerwaarde van de oorzaakgerichte interventies van SOLKNet therapeuten uitgebreid aan bod is gekomen. SOLKNet wil onderzoek doen naar de meerwaarde van een oorzaakgerichte aanpak. Een ander speerpunt is dan ook wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van de therapie van SOLKNet therapeuten. Op 20 februari jl. hadden wij een eerste gesprek op de HAN met lector Yvonne Heerkens hierover. We zijn nu bezig om subsidies voor onderzoek te vinden en lectoren/ wetenschappers om met ons onderzoek te doen.

   

   

  • Sinds 1 januari versterkt Elbert Muller ons bestuur: van harte welkom!

   

  Mijn naam is Elbert Muller en ik ben vanaf 1 januari 2019 jullie nieuwe bestuurslid. Ik ben in juni 2019 40 jaar fysiotherapeut en 20 jaar psychosomatisch fysiotherapeut. Ik heb mijn eigen praktijk Fysio Life Balance in Zoetermeer en Gouda.

  Eerdere bestuurservaringen heb ik opgedaan als bestuurslid van het NFP, voorzitter Zoetermeerse Vereniging van Fysiotherapeuten en ik heb in de Raad van Toezicht gezeten van de SGZ te Zoetermeer.

  Ik kijk ernaar uit om met een enthousiast bestuur van SOLKNet de komende jaren samen te werken.  Er zijn een groot aantal uitdagingen voor deze stichting en ik vind het leuk en plezierig om, zover mijn mogelijkheden daar zijn, daar mijn bijdrage in te leveren.

   

  • Op 14 februari (ja Valentijnsdag) is de laatste bestuursvergadering gehouden, waarbij de focus gelegd is op:
  1. Aanvragen van een innovatieve prestatie bij de NZa
  2. SOLK-module: Dit jaar een extra 3-daagse op 10-11-25 mei, zie bijlage voor verdere informatie) Zegt het voort onder je PST collega’s, deze SOLK module.
  3. Opstarten van onderzoek naar de effectiviteit van SOLKNet behandelingen.

   

  • SAVE the date voor het eerste SOLKNet-LUSTRUM op 11 oktober 2019! We hebben drie interessante sprekers gevonden omtrent arbeid en re-integratie bij SOLK, trauma en SOLK en expressie, waarbij het brein enorm in beweging komt.

  Verdere informatie en opgave volgt zeer binnenkort

 • SOLKNet Symposia – H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ 2019

  SOLKNet Bij- en nascholing

  Beste Leden,

  Mark de Jonge organiseert vanuit de academie voor psychodrama dit voorjaar jaar weer 2 bij elkaar horende workshopdagen in Arnhem rond de methode de H.E.L.D. in de kamers van de geest. 

  In februari wordt een verdiepende herhalingsbijeenkomst georganiseerd. 

  Accreditatie voor psychosomatische fysiotherapeuten is in aanvraag.

  Met vriendelijke groet,

   

  SOLKNet

  ---

  De H.E.L.D in kamers van de geest

   

  Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

  Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, 
  en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

   

  Twee opleidingsworkshops:

  Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

  Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten

  In beide opleidingsworkshops maak  je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om  letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen-  in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven.  In deze workshop gaan we dieper in op  hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren.  Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van  interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van  Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces.  De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag. 

  Kamers van de geest
  Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in  prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van  begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

  De H.E.L.D – methode

  In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode.  Het is een contact gerichte benadering  gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal. De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar , staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar.  Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

  Werken met  de  H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s , zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk

  Workshop I

  De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

  Literatuur
  C.M. de Jonge: De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.
  Uitgegeven door en te bestellen bij Mts. Salome Finkelstein& De Jonge (Academie Psychodrama en groepsprocessen) te Arnhem.

  Extra achtergrond, niet verplicht:
  Daniel Stern: (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
  Oxford University Press

  Datum: donderdag 7 februari 2019

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Workshop II

  Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’
  Uitleg hoe  de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende  betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten

  Literatuur
  Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven.
  Artikel 

  Extra achtergrond niet verplicht:
  Gordon Turnbull: Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma.
  Bruna Uitgevers, Utrecht. 

  Datum: donderdag 7 maart 2019

  (Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

  Tijd: 09.30 uur – 17.00 uur

  Kosten: € 150,- per workshop

   

  Voor wie:
  Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische oefentherapeuten en psychosomatische fysiotherapeuten (voor psychosomatisch therapeuten die lid zijn van SOLKNET), haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners. 

  Werkvormen:
  Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);
  Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.
  Oefenen in subgroepen.

  Workshops vinden plaats op:
  Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem
  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP 28 punten  en  VVH 8 studiepunten.

  Oefendag

  Workshop III 

  Een synthese van Gestalttherapie, Haptonomie, Psychodrama en Vormen van Vitaliteit van Daniel Stern

  In de voorafgaande opleidingsworkshops ‘De H.E.L.D in kamers van de geest’ heb je als deelnemer kennis gemaakt met een psychotherapeutische methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshops zijn we dieper in gegaan op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld  waarmee je in deze ‘ruimten’  zeer effectief kunt werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en in de wereld.

  Praktisch en Verdiepend

  Op deze oefendag gaan we praktisch aan het werk met de methode de H.E.L.D in denken met gevoel, en de H.E.L.D in kamers van de geest. We staan uitvoerig stil bij hoe je deze methodiek tijdens een therapiesessie kunt gebruiken. We gaan oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door de deelnemers. We gaan op zoek naar betekenisgeving bij psychosomatische klachten, trauma, levensbedreigende ziekten of bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten.

  Voor wie:

  Deze workshops  zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestalttherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

  Werkvormen:

  Demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld. Oefenen in subgroepen.

  Literatuur
  Mark de Jonge (2017): Op het spoor van positief leven.
  Artikel

  Extra achtergrond:
  Daniel Stern (2010): Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development.
  Oxford University Press

  Workshop vindt plaats op:

  Datum: donderdag 21 februari 2019

  Locatie: Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem  026-4427932.

  Aanmelden via mail naar : info@academiepsychodrama.com.

  Begeleiding:
  Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestalttherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen.

  Gerdien de Vries, maatschappelijk werkster oncologie Radboud Ziekenhuis, Certified Practitioner Psychodramaturg.

  Certificaat:
  Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Accreditatie: ADAP en VVH

 • Studiedag SOLK, BREIN & CEG

  Beste SOLKNet lid,

  Op 23 november as. is een inspirerende nascholingsdag voor SOLKNet leden georganiseerd, met de meest recente wetenschappelijke kennis over de relatie tussen brein en SOLK, vertaald naar diagnostiek, pycho-educatie, praktische interventies en verslaglegging. De aangereikte kennis & kunde wordt uitgebreid geïllustreerd met casuïstiek.

  Met:

  Gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk, psychiater, hoogleraar en stressspecialist bij uitstek, over de werking van ons oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie.

  En:

  Enny Versteeg, vaste psychosomatiek docent, psychosomatiek therapeut en MSc Psycholoog.

  Datum: vrijdag 23 november 2018
  Organiserende instantie: SOLKNet
  Doelgroep: SOLKNet leden
  Locatie: Conferentiecentrum Drakenburg: Schaapskooi, plek voor persoonlijke ontmoeting
  Dr. Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn
  Tijden: 10.00 – 17.00 u.
  Studiebelastingsuren: 6 contacturen, 4 voorbereidingsuren: 10 SBU
  Didactische werkwijze: Mixed learning: intensieve hoorcolleges, discussie, voorbereidende zelfstudie, opdrachten in kleine groepjes, casuïstiek. Van de cursist wordt een actieve leerstijl verwacht in kennis verwerven en participeren.
  Certificaat: Aanwezigheid wordt vertaald in een certificaat.
  Accreditatie: in aanvraag bij ADAP en KNGF.
  Leerdoel: Actualisering naar de wetenschappelijke state of the art van SOLK diagnostiek en breindeducatie, SOLK interventies en SOLK verslaglegging.
  Groepsgrootte: minimaal 35 en maximaal 100.
  Prijs: € 200, inclusief lesmateriaal, USB stick, koffie, thee en heerlijke lunch, in een mooie ambiance en prachtige natuur.

  Opzet scholingsdag:

  De cursusdag begint met een hoorcollege van stressexpert prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk over de exacte werking van ons evolutionair gezien oeroude stressresponssysteem, in relatie tot stressgerelateerde klachten, zoals SOLK, burnout en depressie. Dit hoorcollege eindigt met een discussie.
  Vervolgens geeft Enny Versteeg les, waarbij theorie afgewisseld wordt met praktijk en casuïstiek. Aan bod komen: breinverklaring van SOLK naar de meest recente wetenschappelijke state of the art, de werking van het primitieve stressresponssysteem in relatie tot SOLK en in relatie tot hogere limbische hersengebieden, de relatie tussen overlevingsstress en sociale stress, verschillende soorten sensitisatie, een vertaling naar oorzakelijke en in stand houdende factoren en CEG, toegepaste coping, waaronder emotiecoping, en de vertaalslag van dit alles naar diagnostiek, educatie, interventies en verslaglegging. In een casuïstiek uur kunnen eigen casuïstiekvragen ingebracht worden. Ook zal, met opdrachten, in kleine groepjes worden gewerkt. Elke deelnemer ontvangt een USB-stick met aanvullend cursusmateriaal, zoals literatuur, formats en vragenlijsten.

  Opgeven:

  1. Via mail enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl
   Met vermelding van
   Naam:
   Geb. datum:
   PSFT of PSOT:
   Nummer SKP kwaliteitsregister of KNGF nummer:
   Adres en woonplaats waarop deze registratie staat:
  2. Door betaling van € 200 op rekening NL 96 RABO 0368869733 t.n.v. Recover: onder vermelding van studiedag SOLK, BREIN & CEG. Na betaling ontvang je het programma en voorbereidend lesmateriaal.

  Deze dag wil je vast niet missen…. dus….meld je snel aan……….. !

  Annulering:

  Annuleren kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de studiedag. Er wordt in dat geval € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de studiedag is het volledige bedrag verschuldigd. Afwezigheid op de studiedag zelf geeft géén recht op terugbetaling.

 • Studiedag SOLK, BREIN en CEG

  Best SOLKNet-lid,

  Hopelijk zien wij elkaar op 21 september a.s. bij SOLKWet om je op de hoogte te stellen van alle nieuwe ontwikkelingen, waaronder gesprekken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars. Daarnaast om de twee interessante lezingen bij te wonen, zowel over SOLK & Werk, als over hoe wij als PST van SOLKNet via Health Deal en Persoonlijke EHealth gezondheidsomgeving een goede plek kunnen krijgen in de stepped care SOLK zorg! Die middag is er weinig ruimte voor casuïstiek en daar hebben wij allemaal behoefte aan.

  Noteer daarom alvast in je agenda 23 november 2018:

  Studiedag SOLK, BREIN en CEG
  met gastdocent prof. dr. W.J.G. (Witte) Hoogendijk en vaste docent Enny Versteeg

  Op deze inspirerende studiedag wordt de werking van ons brein in relatie tot SOLK en CEG nader uiteengezet naar de laatste state of the art en vertaald in casuïstiek.

  Op deze wijze is de koerswijziging van SOLKNet helder voor iedereen en toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

  Tot 21/9 en/of 23/11.

  Met hartelijke groet, namens het SOLK-bestuur,

   

  Marlene Lutgert–Boomsma,
  Voorzitter SOLKNet

 • SOLKNet Nieuwsbrief Zomer 2018

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKWet lezing 21 september 2018

  Nieuwsbrief SOLKWet lezing

  Inmiddels alweer de zevende SOLKWet lezing zal worden gehouden op vrijdag 21 september 2018, in Leerklooster Amersfoort. Twee keer per jaar organiseert SOLKNet een wetenschappelijke lezing omtrent SOLK. Hierin komen onderwerpen aan bod welke volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten zullen worden toegelicht. SOLKWet lezingen beogen wetenschappelijke en specialistische kennis en ervaring op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. Dit keer hebben we twee sprekers:

  Dr. J. (Jerry) Spanjer,

  werkt als verzekeringsgeneeskundige, docent en senior-onderzoeker bij het UWV

   

  Van klacht naar functioneren

  Bij werknemers met SOLK is niet alleen herstel van klachten van belang, maar juist ook herstel van functioneren in de arbeidssituatie. Jerry Spanjer spreekt inspirerend over het participatiegerichte interview, waarbij waardevrij zowel beperkingen als mogelijkheden in kaart worden gebracht. Deze lezing mag je niet missen, want de context van arbeidsverzuim, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde raakt direct aan onze dagelijkse SOLK praktijk.

   

   

  Drs. ing. Hans Niendieker

  Inspirerende ondernemer in de gezondheidszorg

   

  De overheid wil door het sluiten van Health Deals een brede(re) toepassing van effectieve zorginnovaties, die op dit moment moeilijk van de grond komen, ondersteunen. Door deze Health Deals, bijvoorbeeld ‘Chronische pijn’ en ‘SOLK’, kunnen deze patiënt- categorieën dié zorg krijgen die ze nodig hebben en zo meer grip krijgen op hun gezondheid. Een verdere regie kan de patiënt krijgen door in een PGO(Persoonlijke Gezondheids Omgeving) te gaan. Zie:  www.medmij.nl / www.ivido.nl . Een elektronisch, AVG-proof, dossier, waar de patiënt zijn eigen gegevens beheert. Hans Niendieker spreekt over hoe therapeuten van SOLKNet kunnen participeren in Health Deals, om als gespecialiseerd SOLK therapeut een betere positie te krijgen, een betere profilering in het huidige therapeuten-bestel en een betere tarifering. Deze lezing mag je niet missen, want hier liggen kansen voor de SOLKNet therapeut.

  Programma:

  13.30 – 13.45 u. Opening door de voorzitter

  13.45 – 15.15 u. Lezing Jerry Spanjer

  15.15 – 15.30 u. Pauze

  15.30 – 16.45 u. Lezing Hans Niendieker

  16.45 – 17.00 u. SOLKNet ontwikkelingen en  afsluiting

  Accreditatie en wetenschappelijke punten zijn aangevraagd bij ADAP en KNGF.

  Organiserende instantie: Stichting SOLKNet
  Contact: info@solknet.com
  Kosten: €50 voor SOLKNet leden, inclusief koffie, thee, kloosterwater en lekkernij
  Datum en tijd: 21 september 2018, van 13.30-17.00 u.
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort

  Aanmelden vóór: 7 september 2018

   

  Klik hier voor aanmelden.

   

 • SOLKNet Nieuwsbrief april 2018

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet koerswijziging

  Op basis van de resultaten van een aantal heisessies heeft het SOLKNet-bestuur haar koers voor de komende jaren ge(her)formuleerd. Op de SOLKWet lezing van 22 september jl. heeft SOLKNet deze koers voor haar toekomst toegelicht aan de aanwezige SOLKNet-leden. 

  Met de nu geformuleerde koers:

  • wil  SOLKNet  aansluiten bij het brede collegiale werkveld, het nieuwe Handboek Behandeling van SOLK en bij wetenschappers als Judith van Rosmalen, Tim olde Hartman en Jan Houtveen.
  • wil SOLKNet de weg openen om  te komen tot een brede erkenning van de
   meerwaarde van SOLKNet-therapie door zowel het collegiale werkveld als
   door Zorgverzekeraars, ZN, ZIN, RVS, etc..

  Voor alle duidelijkheid hieronder in het kort wat deze koerswijziging WEL en NIET inhoudt.

  SOLKNet WEL:

  1. Een multimodale aanpak met een evidence based gereedschapskist, waarin stressortherapie één van de belangrijke gereedschappen  is, naast psycho-educatie, lichaamsgerichte therapievormen en cognitief gedragstherapeutische interventies.
  2. Een gepersonaliseerde SCEGS-methodiek, SCEGS op zowel luxerende als in stand houdende factoren, met gelaagdheid in de CEG.
  3. Gelijkwaardigheid in de CEG: cognities en emotiecoping gelijkwaardig aan emotie.
  4. Nuancering van  de causaliteit: in sommige gevallen één belangrijkste oorzaak; in andere voorkomende gevallen een circulaire verwevenheid van oorzaken.
  5. Onderscheidend door een heldere, uniforme rapportage over de gepersonaliseer-de SCEGS werkdiagnose en gekozen SCEGS interventies.
  6. Gebruik van de rol van het limbisch systeem en sensitisatie in psycho-educatie en psychosomatische en biopsychosociale verklaringen.

  SOLKNet NIET:

  a)      De limbische  hypothese als ENIGE verklaringsmodel.

  (De limbische ‘verklaring’ is wetenschappelijk gezien een interessante limbische hypothese op D niveau in de klinisch epidemiologische piramide van evidence, maar behoeft verder onderzoek).

  b)      In ALLE gevallen slechts één oorzaak: één emotie of een negatief zelfbeeld als enige oorzaak.

  c)      Emotie dominant in de CEG.

 • SOLKNet Nieuwsbrief september 2017

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-4

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-3

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-2

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • Tweede SOLKWet lezing hoog gewaardeerd!

  Op 18 maart 2016 vond de tweede SOLKWET lezingenmiddag plaats in het mooie leerhotel ‘Het  Klooster’ in Amersfoort. Prof. Dr. Judith G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, heeft een zeer inspirerende voordracht gehouden over SOLK, stress en instandhoudende factoren.

  Aansluitend hield voormalig neuroloog Marten M. Klaver een kort college over het verschil tussen pijnsensitisatie, aandachtsensitisatie en emotiesensitisatie.

  Al met al was het een waardevolle middag, die hoog werd gewaardeerd.

  Enkele foto’s (klik op de afbeelding voor een grotere versie):

   

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2016-1

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLKNet Nieuwsbrief 2015-2

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • SOLK in de media

  Er zijn recentelijk in verschillende media artikelen en boeken verschenen over somatisch onverklaarde lichamelijk klachten (SOLK). Hieronder een klein overzicht. Ze zijn stuk voor stuk interessant om te lezen!

  Nieuws/media

  Artikel in de NRC van 31-01-2015: Ziek maar waarvan? Klik hier om te lezen.

  Artikel in het medisch contact over het boek Zakendoen met Emoties van Marten Klaver. (zie ook hieronder). Klik hier om te lezen.

  Boeken

  Alle therapeuten gehad?
  Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid, duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie
  Auteur: Michiel van Geloven
  ISBN: 9789088505140
  Uitgeverij SWP
  Bestellen: bol.com
 • Muzikale start SOLKNET op 30 mei 2015!

  U moet betalend lid zijn om deze pagina te bekijken. Mocht u niet ingelogd zijn dan kunt u dit doen via "Login" bovenin het menu.

 • Artikel Trouw over SOLK

  In mei 2015 stond bijgaand artikel over SOLK in Trouw.  Hierin wordt onder andere het SOLKNET genoemd.

  Het artikel bestaat uit 2 pagina’s en is hier te lezen: Pagina 1 en Pagina 2

 • SOLKnet website

  Welkom op de gloednieuwe SOLKnet website!

  Een aantal onderdelen van de website zijn op dit moment nog in aanbouw. Dit betreft vooral de weergave van een aantal onderdelen op mobiele apparaten en tablets. De basisfunctionaliteit is volledig aanwezig.

  Een gloednieuwe website betekent ook dat de therapeutenlijst nog niet geheel compleet is. Deze lijst zal zo snel mogelijk bijgewerkt worden.

  Mocht u opmerkingen hebben of foutjes tegenkomen dan stellen wij het zeer op prijs als u dit meldt. Dit kan op het email adres: info@solknet.com. Bij voorbaat dank!