Visie SOLKNet

SOLKNet therapeuten slaan in diagnostiek en behandeling de brug tussen lichaam en geest: de brug tussen lichamelijke klachten en psychosociale factoren die er mee verband houden. Dit kunnen factoren zijn die de klachten uitlokken of in stand houden. Bij uitlokkende factoren kan het gaan om stress van ingrijpende levensgebeurtenissen of stress van gewone alledaagse zorgen. Bij in stand houdende factoren kan het gaan om disfunctionele ideeën, emoties en gedragingen ten aanzien van klachten, problemen of emoties.

Deze lichaam-geest benadering kent een integraal meersporenbeleid: zowel lichaamsgericht, cognitief, emotioneel, gedragsmatig als sociaal. Al deze aspecten worden in samenhang meegenomen in de behandeling.

Daarbij sluiten SOLKNet therapeuten in hun visie en aanpak steeds nauw aan bij de meest actuele stand van wetenschap en praktijk.