• Artikel Fysiopraxis: Functionele maag-darmklachten naar de psychosomatisch fysiotherapeut

  Klik hier om naar het artikel te gaan van Fysiopraxis betreft Functionele maag-darmklachten naar de psychosomatisch fysiotherapeut:

  De rol van stress, zorgen en emoties

  Functionele klachten van het bewegingsapparaat hebben veel overlap met functionele maag-darmklachten. Bij deze
  klachten spelen stress en emoties vaak een grote rol. Onderstaande casus beschrijft hoe een integrale lichaam-geestbehandeling,
  zoals psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten die bieden, in diagnostiek en behandeling gericht is
  op de stressfactoren die de klachten veroorzaken en/of in stand houden. Zij richten zich op de wisselwerking tussen
  lichaam en geest.

  Voor meer informatie klik op onderstaande link:
  https://www.dokh.nl/nascholingen/solkmodule2021
  https://opst-opleidingen.nl/

   

 • SOLKNet – Nieuwsbrief december 2020

  Beste leden,

  De C-storm is er nog steeds. Dus het blijft: meebewegen, meeveren, wind mee, wind tegen, vallen en weer opstaan… Deze periode laat eens te meer zien, hoe veerkrachtig we (moeten) zijn.

  In deze aan-huis-gekluisterde tijd, beginnen we onze Nieuwsbrief met twee leesvoer-kerstcadeautjes op de ledensectie van de SOLKNet website:

   

  HANDBOEK PSYCHOSOMATIEK VAN KEES MEIJER 

  Handboek Psychosomatiek van Kees Meijer (1992, 2004) is al meer dan 25 jaar HET standaardwerk binnen de Psychosomatiek. Na vele herdrukken wordt het nu helaas niet meer herdrukt en komt er een opvolger gericht op SOLK. Handboek Psychosomatiek blijft echter HET basisboek binnen de psychosomatiek en blijft een volwaardige psychosomatische encyclopedie, die niet in je literatuur of boekenkast mag ontbreken. Speciaal voor SOLKNet leden heeft Kees Meijer een pdf van zijn Handboek Psychosomatiek beschikbaar gesteld op de ledensectie van de website, die kan worden gedownload: SOLK Producten (solknet.com)  Het gaat hier om een ‘restricted circulation’.

   

  ARTIKEL ‘FUNCTIONELE BUIKKLACHTEN ‘

  Bang in de Buik? Begin 2020 is SOLKNet in overleg geweest met hoogleraar, MDL arts, Arjan Bredenoord van het AMC over functionele buikklachten (buik-SOLK). Psychosomatisch fysio- & oefentherapeuten kunnen een waardevolle therapie leveren aan deze doelgroep. Op verzoek van Arjan Bredenoord heeft Enny Versteeg een artikel gepubliceerd in het vakblad MAGMA, vakblad van MDL artsen, over functionele buikklachten. Dit artikel is te vinden op de ledensectie van de website: SOLK Producten (solknet.com).  In 2021 willen wij meer van dit soort artikelen in vakbladen gaan publiceren, mocht iemand nuttige connecties hebben, laat het ons dan weten.


  ZORGVERZEKERAARS EN TARIEFSVERHOGING 

  Voor 2021 is er een lichte verbetering van het specialistentarief psychosomatiek. Globaal ligt het tarief nu tussen €39 en €47. DSW is (mede door inspanningen van SOLKNet) overstag gegaan naar een specialistentarief, ASR helaas nog niet. In 2021 hoopt SOLKNet een andere koers en code met de zorgverzekeraars te kunnen bewerkstelligen. Afgelopen jaar hebben we hierover gesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en hebben we bereikt dat de NZa SOLKNet hierin volledig ondersteunt. Wordt vervolgd in 2021.


  NZa BEVESTIGING PSYCHOSOMATIEK 

  Op juridisch initiatief van SOLKNet, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgelopen mei zwart op wit gezet dat de NZa in 2011 de prestaties PSFT en PSOT definitief heeft vastgesteld ‘op basis van de destijds aangeleverde onderzoeken van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI)’. Met deze NZa uitspraak heeft SOLKNet bij de zorgverzekeraars het alom heersende misverstand dat de Psychosomatiek geen evidence zou hebben aangeleverd, definitief van tafel geveegd. NZa heeft in 2011 de PSFT en PSOT prestaties definitief vastgesteld op basis van de aangeleverde NPi onderzoeken! Dit bericht is naar de zorgverzekeraars gegaan.


  WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWING PSYCHOSOMATIEK 

  Door COVID zijn alle subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek een jaar opgeschoven. We hopen in de eerste helft 2021 verder te kunnen met onze subsidieaanvraag, onderzoeksvoorstel en voorbereidingen voor wetenschappelijk onderzoek.


  INTRAMED EN PSYCHOSOMATIEK VERSLAGLEGGING 

  VvOCM ondersteunt niet langer de Psychosomatiek verslagleggingsrichtlijn binnen Intramed. SOLKNet pakt dit op en is momenteel in overleg met Intramed om een Psychosomatiek verslagleggingsrichtlijn in te bouwen in Intramed, inclusief de SCEGS & CEG rapportage. Wordt vervolgd.


  SOLK MODULE 2021

  De driedaagse SOLK module is per 2021 uitgebreid met een vierde dag, met inhoud:
  • SOLK en Allochtonen
  • SOLK en Arbeid
  Data SOLK module: 28 en 29 mei, 17 en 18 september 2021.
  Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten (zeer coronaproof!).
  Informatie: https://opst-opleidingen.nl/solk-module/ of rechtstreeks:
  https://www.dokh.nl/nascholingen/solkmodule2021


  JAARCONGRES

  Wegens COVID hebben we ons jaarcongres moeten verplaatsen van 2 oktober 2020 naar 18 juni 2021. Het programma dat wij voor dit jaar hadden georganiseerd, is actueler dan ooit; de reden om de sprekers bij uitstel direct te vragen voor 18 juni, wat door hen allen is toegezegd. Als het goed is heeft iedereen het betaalde geld retour gekregen en is er in een volgende nieuwsbrief mogelijkheid tot opnieuw aanmelden en betalen.


  MAILADRESSEN

  De mailadressen van de bestuursleden zijn aangepast naar:
  • Marlene: voorzitter@solknet.com
  • Enny: vicevoorzitter@solknet.com
  • Geert: secretaris@solknet.com
  • Elbert: penningmeester@solknet.com
  • Miranda: communicatie@solknet.com
  • Anneke gaat ons bestuur begin 2021 verlaten. Gelukkig blijft zij projectmatig betrokken bij SOLKNet.


  VACATURES

  Projectmatig met ons meedenken is altijd welkom, liever willen wij ons huidige bestuur aanvullen. Temeer daar zowel onze secretaris als onze penningmeester hebben aangegeven medio 2021 te willen stoppen met hun bestuursfuncties (mede i.v.m. het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd). Om optimaal ingewerkt te kunnen worden de komende maanden, langs deze weg de vraag: Together Each Achieves More…. Wordt jij onze nieuwe SOLKNet bestuurder? Voor verdere informatie zie emailadressen, website en voor telefonisch overleg altijd bereid 06-51789525 (Marlene).


  TOT SLOT….

  Na afgelopen bewogen jaar hoopt SOLKNet met jullie in 2021 te kunnen bewegen in belangrijke stappen voor een gezonde en betere toekomst.

  Gezellige feestdagen en samen op naar een gezond en beter 2021!

   

 • SOLKNet – Nieuwsbrief oktober – 2 – 2020

  Beste SOLKNet leden,

  “Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie”.
  Uitspraak van Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater 1875-1961

   

  DSW en tariefsverhoging
  In de afgelopen week zijn er rondom Zorgverzekeraar DSW en de tarieven psychosomatiek voor 2021 vele emoties gepasseerd. Vreugde en blijdschap bij de psychosomatisch fysiotherapeuten, verontwaardiging en boosheid bij de psychosomatisch oefentherapeuten en ongeloof, verbijstering en belediging binnen het SOLKNet bestuur.
  Na jaren van miskenning van de specialisatie psychosomatiek in het DSW tarief, is DSW in een positieve beweging gekomen. Een specialistentarief voor psychosomatisch fysiotherapeuten èn psychosomatisch oefentherapeuten is nu per 2021 een feit. Dat is een mooi resultaat, alhoewel het tarief nog steeds ver onder de maat is, niet kostendekkend, niet realistisch, niet marktconform en niet passend bij de kwaliteit van de integrale lichaam – geest behandeling van de psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten van SOLKNet. Wordt vervolgd.

  In deze nieuwsbrief wil het SOLKNet bestuur een korte samenvatting geven van de acties die uiteindelijk bij DSW hebben geleid tot het besluit om een psychosomatisch specialistentarief vast te stellen. De berichtgeving vanuit NFP en VvOCM is hierin jammer genoeg onvolledig geweest. SOLKNet is hierover met hen in gesprek.

  De feiten:
  NFP en VvOCM hebben dit jaar onderhandelingen gevoerd met DSW over de tarieven psychosomatiek, die ertoe geleid hebben dat DSW de potentie van de psychosomatiek heeft ingezien en een pilot psychosomatiek heeft voorgesteld.
  SOLKNet heeft – op initiatief van en aangezwengeld door een psychosomatisch fysiotherapeut – op 1 en 2 september het verschil gemaakt middels een pitch/ filmpje en een ZOOM presentatie aan DSW.
  SOLKNet heeft de relevante en door de NZa erkende evidence voor de psychosomatische oefentherapie en fysiotherapie krachtig kunnen demonstreren en de betekenis, winst en substitutie van psychosomatische therapie aan DSW duidelijk kunnen maken.
  Al deze acties samen zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest voor DSW om een specialistentarief vast te stellen.

  Overleg SOLKNet, VvCOM en NFP
  In het afgelopen jaar zijn er meerdere overleggen geweest tussen de 3 koepels SOLKNet, NFP en VvOCM. De intentie tot samenwerken tussen deze drie koepels heeft een begin. NFP wil samenwerken en ook VvOCM heeft zich uitgesproken over het belang van samenwerken. Samen kunnen wij nog verder komen om het vak psychosomatische therapie de status te geven die het verdient. SOLKNet zet zich graag in als gelijkwaardige overlegpartner in het drieluik van de drie koepels NFP, VvOCM, SOLKNet. Volgende week staat er weer een overleg gepland en zal vanuit SOLKNet ook ingezet worden op strategiebepalingen richting de toekomst. We leren steeds van het verleden om toe te passen in het heden en de toekomst te verbeteren.

   

  Huishoudelijke mededeling Jaarcongres
  Het bestuur heeft om verschillende redenen deze week besloten dat iedereen die zich heeft aangemeld voor het wegens corona geannuleerde jaarcongres van 2 oktober het bedrag van € 85,00 terug gestort krijgt. Dit kost enige tijd van onze penningmeester Elbert om dit administratief uit te voeren.
  Het nieuwe congres 2021 is nu in de planfase voor medio juni 2021. Zo gauw de datum definitief is, komt het in een nieuwsbrief en kunnen jullie je (opnieuw) aanmelden. We hopen dat we elkaar kunnen ontmoeten in een mooi jaarcongres in juni 2021.

   

  SOLK module
  Deze herfst floreert en bloeit wederom de nascholing SOLK module, in een super coronaproof conferentieoord Woudschoten. Houd deze Nieuwsbrief in de gaten voor de nascholing in 2021.

   

  Tot slot
  Vanuit het licht van de zomer, glijden we geleidelijk in het schemerduister van de winter. De gezelligheid van kaarslicht en stampotten krijgt weer meer ruimte en aandacht. SOLKNet blijft aandachtig, alert, actief, in verbinding en in beweging ontwikkelingen initiëren en volgen.
  We houden jullie op de hoogte!

  Warme herfstgroet,
  SOLKNet bestuur

 • SOLKNet – Jaarcongres 2 oktober 2020

  Beste Leden,

  Wegens een storing in de e-mail is het niet helemaal duidelijk wie er ingeschreven heeft voor het congres. Zij die een voorlopige bevestiging hebben gekregen zijn geregistreerd. Zij die nog niets gehoord hebben maar wel aangemeld, moeten dat nog eens opnieuw doen. Sorry voor dit ongemak maar ook techniek kan falen.
  Hierbij nogmaals de Nieuwsbrief van juli met de link om in te schrijven voor het Jaarcongres op 2 oktober 2020.

  SOLKNet Jaarcongres: vrijdag 2 oktober 2020
  Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’
  Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
  Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’

  Middag programma:
  Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
  Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit.

  Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
  Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

  Zoals hierboven aangegeven is als locatie Leerhotel het Klooster te Amersfoort gekozen. We maken gebruik van de ‘Kerkzaal’ waar we met 70 deelnemers ‘Corona proof’ kunnen verblijven.
  Het adres van Leerhotel het Klooster is Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

  Inschrijfkosten voor het congres: € 85,–

  Aanmelding:
  Je kunt je aanmelden door vóór 1 september een e-mail met naam en adres te sturen naar: info@solknet.com
  Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer: NL45INGB0006717624 o.o.v. ‘SOLKNet Jaarcongres’ Na ontvangst van het bedrag is de aanmelding definitief.
  Aangezien het aantal plaatsen beperkt is: snel inschrijven!

  Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP, als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

   

 • SOLKNet – Nieuwsbrief juli 2020

  JAARCONGRES GEANNULEERD

  SOLKNet Jaarcongres: vrijdag 2 oktober 2020
  Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’
  Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort

   

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
  Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’


  Middag programma:

  Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
  Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit.

  Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
  Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

  Zoals hierboven aangegeven is als locatie Leerhotel het Klooster te Amersfoort gekozen. We maken gebruik van de ‘Kerkzaal’ waar we met 70 deelnemers ‘Corona proof’ kunnen verblijven.
  Het adres van Leerhotel het Klooster is Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

  Inschrijfkosten voor het congres: € 85,–

  Aanmelding:
  Je kunt je aanmelden door vóór 1 september een e-mail met naam en adres te sturen naar: info@solknet.com
  Het bedrag kun je overmaken op rekeningnummer: NL45INGB0006717624 o.o.v. ‘SOLKNet Jaarcongres’ Na ontvangst van het bedrag is de aanmelding definitief.
  Aangezien het aantal plaatsen beperkt is: snel inschrijven!

  Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP, als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

   

  Voor onze patiënten:

  De App ‘Ommetje lopen’ van de Hersenstichting, begeleid door Eric Scherder is een goede App om mensen in beweging te brengen en te houden.

  Het Bestuur van SOLKNet wenst jullie allen een prettige en veilige vakantie en zien jullie graag op het Jaarcongres op 2 oktober aanstaande.

 • On line cursus: E-learning: Grip op Klachten

  On line cursus: E-learning: Grip op Klachten
  Grip op Klachten biedt boeiende e Learning voor PST

  Aantrekkelijke Online E-learning Grip op Klachten
  Als zorgverlener zien wij hoofdzakelijk patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe leg je deze werkhypothese vervolgens uit aan je patiënt? En wat kun je je patiënt bieden qua behandeling?

  Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Daarom biedt Grip op Klachten een online cursus, waarin onder andere deze vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd.

  Deze e-learning is geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

  Deze e-learning is inmiddels tevens onderdeel van de opleiding OPST.

  Via de website www.elearningsolk.nl kun je je opgeven. In het opmerkingen veld kun je aangeven dat je de versie inclusief GGZ module wilt doen. Want daar zit onze meerwaarde.

 • SOLKNet – Nieuwsbrief juni 2020

  SOLKNet Jaarcongres: 2 oktober 2020

  Titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’.

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens in relatie tot ziekte en immuniteit.
  Door Prof. Dr. Pierre Capel, auteur van het boek: ‘Het emotionele DNA’

  Middag programma:
  Oplossingsgerichte therapie ofwel Oplossingsgericht denken en werken.
  Door Fortico van Eveline en Jörgen Spit

  Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!
  Door Vera Reijn en Saskia de Bruin.

  In verband met de verplichte 1,5 m afstand zijn wij nog in onderhandeling over de meest optimale locatie voor deze dag, waarbij wij én elkaar life kunnen ontmoeten en life het congres kunnen beleven én er daarnaast op afstand via een webinar de verschillende programma’s te volgen zijn.

  Accreditatie wordt zowel bij het KNGF, ADAP als het Keurmerk Fysiotherapie aangevraagd.

   

  SOLKNet Webinar Corona dd. 10-04-2020 was een succes

  Door de NFP en het platform PSOT is aan ons gevraagd om ook voor hun leden een Corona Webinar te verzorgen. Dit hebben Enny Versteeg en Miranda v/d Burgt op woensdag 17 juni gegeven. Uiteindelijk hebben 90 Psychosomatiek collega’s dit Webinar gevolgd en hun reacties waren zeer enthousiast over de inhoud, die weer naar de huidige stand van de wetenschap was geüpdatet, en was aangevuld met therapeutische aspecten rondom verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Ook over de technische ondersteuning door Miranda v/d Burgt waren de deelnemers zeer enthousiast. Miranda beheert inmiddels het betaalde ZOOM account van SOLKNet.

   

  Samenwerking NFP en platform PSOT

  SOLKNet is constructief in ZOOM overleg met NFP en Platform PSOT van de VvOCM.

   

  NZa overleg

  Na recent overleg met de NZa heeft de NZa ons schriftelijk bevestigd dat op basis van onze aangeleverde wetenschappelijke onderbouwing de NZa destijds per juli 2011 de prestatie psychosomatische fysio-en oefentherapie definitief heeft vastgesteld. Hiermee kwam destijds de tijdelijkheid van de prestatie te vervallen. Hiermee spreekt de NZa het vertrouwen uit in de Psychosomatische Prestatie op basis van de door de PSOT aangeleverde wetenschappelijke onderzoeken. Dit hebben wij recent kenbaar gemaakt aan verschillende zorgverzekeraars. Op basis hiervan zijn wij nu met hen in overleg. Het onterecht ontstane misverstand bij zorgverzekeraars dat er geen evidence zou zijn aangeleverd, is hiermee door de NZa definitief van tafel geveegd! Positionering en een marktconform tarief staan nu op onze agenda met de zorgverzekeraars.

   

  De besloten LinkedIn-groep SOLKNet is actief

  Binnen een week hadden 36 leden zich aangemeld voor de besloten groep.
  (Hier hetzelfde stuk als in de vorige nieuwsbrief met de vermelding van de LINK)
  Daarnaast is er een bedrijven-pagina op LinkedIn aangemaakt voor SOLKnet.
  Het doel van deze bedrijvenpagina is om een zakelijk, algemeen beeld over SOLKnet te presenteren aan externe partijen. Dit wordt nog verder ingevuld en uitgewerkt.

   

  Website SOLKNet
  Het actualiseren van onze website staat op het jaarplan 2020-2021.

  ROPE-onderzoek
  Ten aanzien van onze inspanningen en overleggen met onze professoren om een subsidie aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek in te dienen, leidt Corona ook hier tot vertraging, maar we zijn nog volop ‘ON PROCESS’.

   

  Aanbeveling

  On line cursus: E-learning: Grip op Klachten
  Grip op Klachten biedt boeiende e Learning voor PST

  Aantrekkelijke Online E-learning Grip op Klachten
  Als zorgverlener zien wij hoofdzakelijk patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe leg je deze werkhypothese vervolgens uit aan je patiënt? En wat kun je je patiënt bieden qua behandeling?

  Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Daarom biedt Grip op Klachten een online cursus, waarin onder andere deze vragen worden behandeld. De cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd.

  Deze e-learning is geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

  Deze e-learning is inmiddels tevens onderdeel van de opleiding OPST.

  Via de website kun je je opgeven. In het opmerkingen veld kun je aangeven dat je de versie inclusief GGZ module wilt doen. Want daar zit onze meerwaarde.

  VAR-2
  Na ons lustrum congres waarin Lex Vendrig ons meenam in de wereld van de VAR2, hebben een 30 tal leden naar volle tevredenheid gebruik gemaakt van het aanbod 5 vragenlijsten gratis te kunnen gebruiken. Het bestuur heeft daarom besloten voor komend half jaar 100 vragenlijsten ter beschikking te stellen tegen een gereduceerd tarief (normaal per afname € 5,75, nu voor € 4,34) In de juli nieuwsbrief komt de link te staan.

  Als je ademhaling het leven moeilijk maakt

  Klik hier voor dit artikel uit de Volkskrant van 13 juni 2020.

 • SOLKNET Nieuwsbrief mei 2020

  SOLKNet Jaarcongres: 2 oktober 2020

  Tijdens ons afgelopen SOLKNet lustrum dd.11-10-2019 hebben wij van jullie gehoord dat jullie voorkeur uitgaat naar een jaarlijks SOLKNet congres i.p.v. twee keer per jaar een SOLKWET lezingen middag.
  DUS SAVE THE DATE: SOLKNET Jaarcongres 2 oktober 2020, met als titel: ‘EMOTIE, OPLOSSING EN DANS IN BEWEGING’.

  Ochtend programma:
  De invloed van emoties en gevoelens op ziekte? door Prof. Dr. Pierre Capel, schrijver van het boek: ‘Het emotionele DNA’

  Middag programma:
  Problem Solving Therapie door Fortico van Eveline en Jörgen Spit en Biodanza, dans van het leven, over plezier, verbinding en expressie op muziek!

  Meer info over het dagprogramma en inschrijven in de volgende nieuwsbrief

   

  SOLKNet Webinar Corona dd. 10-04-2020

  Maar liefst 55 SOLKNet leden namen deel aan de Webinar van SOLKNet over Corona en over videoconsult. De PowerPoint en audio-opname hiervan zijn te downloaden op de ledensectie van SOLKNet. Of klik op  presentatie en audio.

   

  Lidmaatschapsverzoek besloten linkedin groep SOLKNet

  In deze tijd, waarin is gebleken dat nieuws zo snel gaat, dat bij het uitkomen van nieuws het soms alweer achterhaald is, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om sneller nieuws uit te kunnen wisselen. Hiervoor hebben we een besloten linkedin groep voor SOLKNet leden opgestart.
  Tevens kunnen we deze groep gebruiken om met elkaar kennis, kunde en ervaring te delen, samen sterk in een netwerk!
  Wil jij ook lid worden van deze besloten groep, klik dan op deze link en verstuur een lidmaatschapsverzoek.

   

  Hulpverlening bij Corona voor zorgcollega’s

  Uit de Volkskrant van 17/4 – Dit interessante artikel “Hoe wapen je je als zorgverlener tegen psychische klachten” sluit aan op ons Webinar van 10 april jl. en geeft duidelijke richtlijnen.
  Met een interview van Huub Buijssen, wiens boek “Collegiale ondersteuning en peer support” na een overweldigende ervaring zeer recent is uitgekomen:
  Verrassende uitspraken zijn:
  • 5 procent kampt met angststoornissen en 8 procent met PTSS
  • De helft is gebaat met steun van eigen collega’s, de anderen met collega’s op afstand
  • Debriefing heeft niet (altijd) het gewenste effect is uit 30 jaar onderzoek gebleken i.v.m. hertraumatisering
  • Vraag niet door naar emoties maar luister, vat samen en leg uit hoe verwerking verloopt
  • Vergeet de leidinggevende niet
  Klik hier voor het artikel uit de Volkskracht.

  Waar aanraken niet goed voor is – klik hier voor nog een artikel uit de Volkskrant.

   

  Wat betekent SOLKnet bij PICS en PICSF??

  Wat is het Post Intensive Care Syndroom? Klik hier voor een korte film.
  • Welke leden willen actief betrokken worden, zodat er een werkgroep opgericht kan worden?
  • Het NPI speelt hier ook op in met de online cursus ‘patiënten met Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis ( eerste helft van mei). Klik hier voor meer informatie.

   

  SOLK module

  In het najaar is het mogelijk om deel te nemen aan de SOLK module. Deze zal plaatsvinden op 25, 26 september en 31 oktober 2020. Klik op deze link om je aan te melden.

   

  Zorg goed voor jezelf en anderen,

  Met zeer nabije groeten,
  SOLKNet-bestuur

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO – nummer 4

  Niet MET maar wel VOOR de patiënt

  Hierbij CORONA berichtgeving nummer 4 van het SOLKNet bestuur.

  1. Aanstaande Goede Vrijdag organiseert SOLKNet een Video Webinar over:
   Wat kan de PST betekenen voor ex-patiënten van het Covid-19 virus, hun familieleden, naast betrokkenen en voor nabestaanden van overleden Covid-19 patiënten?
  2. Tips en geschikte oefeningen voor videoconsultatie.

   

  Tijd: 11.00-12.00 uur, met aansluitend een vraag- en antwoord half uur.
  Sprekers: Miranda v/d Burgt & Enny Versteeg.
  Hoe: Door tussen 10.45 u. en 11.00 u. te klikken op onderstaande link:

  WEBINAR KLIK HIER

  Sabrina van DOKh, opleidingsinstituut van IPT en OPST, is zo vriendelijk om ons hiermee op weg te helpen en zal de eerste 5 minuten een korte instructie geven. Bij 100 deelnemers gaan de virtuele deuren dicht.

  Graag tot aanstaande vrijdag in de Video Webinar, of anders tot de volgende Nieuwsbrief!

  Bestuur SOLKNet

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO – nummer 3

  Niet MET maar wel VOOR de patiënt

  Hierbij CORONA berichtgeving nummer 3 van het SOLKNet bestuur.


  Declareerbaarheid videoconsultatie psychosomatiek:

  Na het positieve antwoord op de declareerbaarheid van het psychosomatische videoconsult van de NZa, hebben in navolging nu ook de zorgverzekeraars definitief laten weten dat een videoconsult gedeclareerd kan worden voor de specialisten prestaties individuele zitting psychosomatische oefentherapie (2600) en individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750).
  Voorwaarden zijn:
  Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;
  Het inzetten van een psychosomatisch videoconsult dient met de patiënt vooraf besproken te zijn; logisch, anders heb je geen afspraak voor een videoconsult.
  De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen voor de vergoeding/ aanspraak in de verzekering van het inzetten van deze prestatie; ook logisch, het is een volwaardige behandeling op afstand, in deze tijden van nood.
  De patiënt heeft er mee ingestemd dat het psychosomatisch videoconsult als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de verzekering; ook logisch, de therapeut heeft een serieus volwaardig videoconsult afgesproken met de patiënt.


  Tips bij een minder stabiele internetverbinding tijdens videoconsultatie:

  Bij de therapeut:

  • Minder mensen in je huis tegelijkertijd op de wifi
  • Dicht ij de wifi router gaan zitten
  • Het beste is: tijdelijk even een losse ethernetkabel van router naar computer leggen (zoals o.a. te bestellen bij bol.com)

  Bij de patiënt:

  • Dicht bij wifi zitten
  • Minder mensen tijdens videoconsult op wifi
  • Bij te zwak wifi: Videoconsult via de telefoon voeren, d.w.z. therapeut achter computer en patiënt met zijn telefoon.


  Veel gestelde vragen afgelopen week:

  • Tegelijkertijd videoconsult en intramed of andere paramedische administratie gebruiken?
   Dat kan op 1 computer, door tijdens de videoconsultatie intramed te minimaliseren en bij het maken van een nieuwe afspraak, of iets opzoeken in het dossier, Intramed even te maximaliseren. Je ziet de patiënt dan even niet, maar hoort hem nog wel. En de patiënt blijft jou gewoon zien. Vervolgens intramed weer minimaliseren en je hebt de patiënt weer in beeld. De patiënt blijft de therapeut hierbij dus de hele tijd gewoon zien.
  • Welke oefeningen zijn met name geschikt voor videoconsultatie?
   Daar gaan we snel op in in onze volgende nieuwsbrief nummer 4.


  Compensatieregeling:

  Voor het aanvragen van de compensatieregeling blijkt de oefentherapie een SBI-code bij de KvK-inschrijving te hebben die is uitgesloten van Corona regelingen.
  Fysiotherapie heeft een SBI-code die wel is ingesloten.
  (SBI code oefentherapie = 86.91.9, terwijl fysiotherapie code 86.91.2 heeft).
  Bedrijven met de SBI-code 86919 (met peildatum 15 maart 2020 !) zijn uitgesloten van Corona regelingen.
  De KvK adviseert oefentherapeuten om onderstaand formulier in te vullen, omdat men bij de rijksoverheid dagelijks de Corona-regelingen bijstelt en als men maar voldoende berichten van oefentherapeuten krijgt, men mogelijk de oefentherapeuten ook toelaat. Dus eigenlijk is de boodschap dat zoveel mogelijk oefentherapeuten het formulier zouden moeten invullen….

  Klik hier om naar het formulier te gaan

  Of ga naar ww.rvo.nl
  Klik op: Tegemoetkoming schade COVID-19
  Klik meer naar onderen bij “Meer weten?” op veelgestelde vragen
  Klik op 4e regel “Hoe kan ik signaal voor ontbrekende codes doorgeven?

  Daarna formulier invullen en bij toelichting aangeven dat oefentherapie moet worden toegelaten tot de regeling.

  Graag weer tot de volgende nieuwsbrief nummer 4!

  Bestuur SOLKNet.

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO – nummer 2

  Hierbij CORONA berichtgeving nummer 2 van het SOLKNet bestuur.

  Het positieve, enthousiaste flow-virus over videoconsultatie van bestuurslid Miranda heeft inmiddels, met een besmetting van 1 op 5, het hele bestuur van SOLKNet aangestoken. Dit laat onverlet dat we snakken naar het moment dat we onze patiënten weer face to face kunnen zien en aanraken!! Maar tot dat moment geldt:

  In deze Coronacrisis kunnen wij niet MET patiënten zijn,
  maar kunnen wij er wel VOOR patiënten zijn.

   

  Declareerbaarheid videoconsultatie

  M.b.t. de declareerbaarheid van het videoconsult heeft het SOLKNet bestuur contact opgenomen met de Nederlandse zorgautoriteit. Antwoord van de NZa:
  CITAAT:
  “In uw e-mail van 26 maart 2020 vraagt u of u de volwaardige psychosomatische behandelingen via videoconsult op de specialisten code kunt declareren.
  Dank u wel voor uw vraag. In de gehele paramedische sector, dus ook bij de psychosomatische oefen- en fysiotherapie, geldt momenteel dat het niet uitmaakt of de zorg digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt. Dit betekent dat u zorg op afstand ook in rekening kunt brengen zonder dat hiervoor een speciale prestatie bestaat. U kunt gebruik maken van de reguliere prestaties om digitale zorg te declareren.”
  EINDE CITAAT.
  Advies dus, gewoon je psychosomatiek prestatie gebruiken.

   

  Tekst suggestie voor berichtgeving naar huisartsen en patiënten over videoconsultatie:

  In deze Coronacrisis kunnen wij niet MET patiënten zijn,
  maar kunnen wij er wel VOOR patiënten zijn.

  Wij behandelen middels videoconsultatie van Clickdoc (van Compu Group Medical), een speciaal voor de zorg ontwikkelde applicatie, welke is goedgekeurd en aanbevolen door de NZa. Met dit videoconsult kunnen wij een volwaardig consult op afstand geven. Het is een beveiligde applicatie, waarin wij de patiënt uit een virtuele wachtkamer ophalen. De interventies van de psychosomatiek therapie lenen zich goed voor videoconsultatie: inzicht- gevende gesprekken, psycho-educatie, cognitief gedragstherapeutische interventies, adem- en ontspanningsoefeningen en mindfulness. Tijdens het videoconsult heeft de therapeut de patiënt duidelijk in beeld, ziet de lichaamstaal goed en kan hints naar stressoorzaken goed oppakken. De therapeut kan hiermee een volwaardige behandeling geven. En patiënten blijken er in deze tijd heel erg blij mee te zijn. Velen hebben nu zichtbaar meer stress en klachten en behoefte aan ondersteuning en therapie.

   

  Tekst voor behandelingen Slaapoefentherapie:

  Middels videoconsult is ook de Slaapoefentherapie /Cognitieve Gedragstherapie Insomnia goed over te brengen. De ervaring is dat de psycho-educatie en ‘gedachten over de slaap’ goed te coachen zijn via een videoconsult. Aangezien de Slaapoefentherapie werkt met EHealth, ontvangen de patiënten audio bestanden om thuis ontspanningsoefeningen te kunnen doen. Met deze werkwijze kan de slaapbehandeling in tijden van Corona gelukkig zo optimaal mogelijk blijven.

   

  Tekst voor behandelingen algemene oefentherapie:

  Videoconsultatie kan ook in behandelingen algemene oefentherapie mogelijkheden bieden: Oefeningen kunnen via videoconsult worden gegeven, zodat patiënten kunnen blijven oefenen en bewegen. Daarnaast kunnen tips en adviezen worden gegeven en kan worden meegekeken hoe patiënten hun thuiswerkplek hebben ingericht, en hoe ze allerlei andere dagelijkse bewegingen uitvoeren. Op verwijzing van de huisarts kan op het praktijkadres van de therapeut worden behandeld, met de noodzakelijke aanpassingen volgens de laatste richtlijnen van het RIVM en de overheid.

   

  Nodig voor videoconsultatie via Clickdoc:

  Wat de patiënt nodig heeft voor videoconsultatie is: een laptop of tablet, met camera en microfoon, met een stabiele Wifi of vaste internetverbinding, met normale internetsnelheid en met voldoende accu, of aansluiting op stroom van het apparaat. Liefst Chrome internet, Firefox werkt echter ook en MacBook met Chrome werkt ook. Smartphone telefoon (Android) werkt heel goed, maar IPhone 7 werkt inmiddels ook. Men werkt er aan om deze Clickdoc applicatie op alle IPhone ’s te laten werken. Headset of oortjes kunnen het stemgeluid prettiger en duidelijker maken. Een rustige omgeving en neutrale achtergrond is aan te raden.

   

  Face to face starten

  Indien nieuwe patiënten liever willen starten met een face to face eerste consult, dan kan dat op verwijzing van de huisarts op het praktijkadres van de therapeut, met alle veiligheids- en hygiëne maatregelen volgens de overheid en het RIVM.
  Samen sterk met NFP en VvOCM:
  SOLKNet heeft het initiatief genomen om haar proactieve acties te delen met NFP en VvOCM. Zo inspireren en versterken wij elkaar in SAMEN STERK
  NFP en Platvorm VvOCM gaan hier graag in mee.

   

  Veilige, AVG proof applicaties voor videoconsulten:

  • Clickdoc (van CMG, Compu Group Medical)
  • E-zorg
  • KPN zorgmessenger
  • Physitrack
  • Vtell/Vcare
  • Weseedo
  • Zaurus

   

  Niet veilige applicaties:

  • Skype (consumentenversie)
  • Zoom (consumentenversie)
  • Whasapp
  • Facetime

   

  Nawoord en ervaringen van Miranda en Enny:

  Miranda: Het werken met videoconsult is voor sommigen een drempel, voor zowel therapeut als patiënt. Graag deel ik enkele van mijn ervaringen: Ook met patiënte van 72 jaar heb ik met videoconsult gewerkt. Dat lukte. Ze voelde zich trots en straalde, toen we samen de stappen om te starten met videoconsult van clickdoc hadden doorlopen. Persoonlijk voel ik me vaak geraakt wanneer ik met mensen in gesprek ben. Bijzonder om te voelen dat dit diepe intense contact ook met videoconsult mogelijk is.
  Enny: Mijn aan huis behandelingen bij mijn 88 jarige patiënte doe ik nu via videoconsult op haar mobieltje. En oh, wat is ze hier blij mee. Medicijn tegen eenzaamheid. Depressief rakende pubers zijn ook blij met videoconsultatie op hun telefoon. Jonge mensen schakelen makkelijk over naar videoconsult. De 50plus groep heeft soms enige begeleiding nodig.

  Graag weer tot een volgend bericht!
  Bestuur SOLKNet.

 • SOLKNet VAN FACE tot VIDEO

  Van voorzitter Marlene

  In deze onwerkelijke tijd, waarin Nederland zowat stil staat, willen wij als SOLKNet bestuur onze ervaringen met jullie delen. Het face-to-face contact, een van de meest waardevolle aspecten in cliënten/patiënten contacten, is sinds afgelopen maandag alleen bij hoge uitzondering en alleen met een getekende verwijzing toegestaan. Tijd voor verandering van therapievormen. Hoe gaan jullie daarmee om? Ook al overgestapt op beeldbellen, wat zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 maart door zorgverzekeraars wordt vergoed? Het is wennen èn een mogelijkheid om toch patiënten te blijven behandelen. Miranda en Enny schrijven hieronder over hun eerste ervaringen, voor ons als PST.

  Van bestuurslid Miranda van der Burgt: SOLK-behandeling via videoconsult kan dat wel?

  Een paar weken geleden had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik een bericht zou schrijven over een SOLK-behandeling via videoconsult. Maar toen had ook nog niemand van COVID-19 gehoord. Intussen is er veel veranderd en zit half Europa in een lock-down. Gisteren riep minister Van Rijn (Medische Zorg) alle paramedici nog specifiek op om zo veel mogelijk middels videoconsult te gaan werken.

  “Gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker bij een SOLK-behandeling” is een logische reactie. Ik ben er echter toch mee aan de slag gegaan en moet zeggen dat mijn eerste ervaringen zeker niet tegenvallen. Ook mijn patiënten reageren positief.

  Face-to-face behandelen is beter en gemakkelijker, maar ook middels een videoconsult kunnen we een hoog niveau behandeling bieden. Patiënten geven me terug dat het lijkt dat we “gewoon aan tafel zitten”. Ook merk ik, dat ik zelf nog steeds de kleine hints herken en daarop kan inspelen. Sterker nog, door een patiënt zijn/haar eigen camerabeeld groot te laten bekijken, kan hij/zij dit ook zelf waarnemen, net als kijken in een spiegel.

  Natuurlijk ben ik ook tegen zaken aangelopen. Intussen heb ik al aardig wat uurtjes besteed aan Clickdoc en videoconsult. Al doende leert men en een aantal tips wil ik graag met jullie delen:

  • Zorg voor een volle accu van je telefoon, tablet of laptopapparatuur, of liever nog een directe stroomverbinding. Het videoconsult vraagt veel batterij.
  • Zorg voor een goede wifi-verbinding in de ruimte waar je aan het werk bent.
  • Zorg voor een professionele/opgeruimde achtergrond. Je patiënt ziet de ruimte waarin je werkt.
  • Bij het verzenden van een toegangscode aan een patiënt via SMS, moet het telefoonnummer beginnen met “0031”(voor Nederland).
  • Investeer bij het eerste videoconsult van een patiënt, door samen telefonisch de stappen m.b.t. aanmelden en opstarten te doorlopen.
  • Zoek vooraf verschillende cameraposities/locaties om je apparatuur te plaatsen, zodat je vanuit verschillende posities iets kunt laten zien/doen. Dit gebeurt normaal ook in een behandeling, zeker bij therapeutisch lichaamswerk.
  • Hou rekening met lichtinval (licht van achteren zorgt voor slechter beeld).
  • Wanneer je tijdens de behandeling even iets opschrijft of intoetst kan het zijn dat je meer moeite hebt om het non-verbale gedrag van de patiënt te blijven volgen. Bij fysieke aanwezigheid van de patiënt zie je hem/haar toch nog ‘in je ooghoeken’. Daar moet je rekening mee houden.
  • Probeer natuurlijk over te komen in je eigen houding en beweging. Veel mensen hebben bij een videoverbinding de neiging ‘in het scherm te kruipen’ en/of hard te gaan praten.
  • Blijf zelf niet te statisch wanneer je een videoconsult houdt. Blijf op een natuurlijke wijze bewegen (gebruik ook veel handgebaren en mimiek om het gesprek te ondersteunen), ook tijdens een gesprek, dat maakt het contact prettiger.
  • Wanneer je iets tekent voor je patiënt en dit wilt laten zien, doe dat dan met een zwarte stift op een witte achtergrond. Dit wordt het duidelijkst weergegeven op een beeldscherm.
  • Je mag achterover leunen, zoals ook bij de behandeling, achterover leunend in eigen ontspanning en kracht betrokken bij de ander.
  • Clickdoc heeft aanpassingen gedaan waardoor de capaciteitsproblemen van afgelopen maandag verholpen zijn.
  • Er zit ook een chatfunctie in Clickdoc, vooral bij een trage verbinding is dit handig om aan te geven over te stappen op telefonisch contact.

  Al met al heb ik nog steeds plezier in mijn SOLK-behandelingen en zijn mijn patiënten nog steeds enthousiast over de vorderingen die ze maken. Ook nieuwe patiënten ervaren de behandelingen middels videoconsult als positief. Desondanks kan ik niet wachten totdat ik de patiënten weer real life kan zien. Niet alleen omdat dat het behandelen gemakkelijker maakt, maar ook omdat we de Coronacrisis dan een heel eind onder controle zullen hebben.

  Mocht je nog vragen of andere tips hebben, neem dan contact met me op: miranda@cesarhorst.nl.
  Voor onze website zijn we benieuwd wat jullie ervaringen zijn met videoconsult. Die willen we graag met elkaar delen.

  Van Enny Versteeg: SOLK behandeling: van Face naar Videoconsult, wat kan er veel!

  Aangestoken door het enthousiasme van Miranda, heb ik nu twee dagen 17 videoconsulten gedaan en ook ik ben enthousiast. Je kunt een heel goed gesprek hebben, lichaamstaal zien, hints oppakken, psycho-educatie geven, zittende wortel- en ademhalingsoefeningen doen, visualisatie-oefeningen, staande Ki oefeningen, zittende ontspanningsoefeningen, ACT oefeningen. En wat mij grappig genoeg echt is opgevallen: Op je laptop zie je lichaamstaal nog veel beter. Ik laat bijvoorbeeld mensen in hun handen zitten, handen 1 voor 1 weghalen, wortelen, buikadem, en WAUW dan zie ik nu nog veel duidelijker hoeveel meer ontspannen ze zitten. Dat geef ik dan ook direct terug, waardoor het enorm bekrachtigt. Ook mijn betrokkenheid in mimiek en gebaren doet nu nog veel meer. En in het RET formulier heb ik links met rode stift een ‘min’ gezet en rechts met groene stift een ‘plus’. En dat houd ik dan voor de camera en wijs aan en leg uit. Mijn patiënten zijn er heel blij mee.
  Ik bel patiënten en geef hen de keus: https://videoconsult.clickdoc.nl introduceer ik met: “door NZa goedgekeurd, AVG proof en bedoeld voor artsen en BIG geregistreerde therapeuten”. Heel betrouwbaar dus. De meeste patiënten willen dit graag en sommigen niet, ook prima. Bornse huisartsen hebben ons al laten weten blij te zijn dat wij dit aanbieden. Hiermee kunnen we hen ook ontlasten.
  Belangrijk is wel: een goede Wifi verbinding, zoals Miranda schrijft. Een puber op zolderkamer met Wifi op de begane is soms schokkerig. En als de cliënt jou via mobiel ziet, een schoon scherm en niet een scherm dat vol make-up zit.

  We houden jullie op de hoogte, dus er zullen nu wel wat meer Nieuwsbrieven volgen.
  Sterkte allemaal en zorg voor je veerkracht!

 • SOLKNet Nieuwsbrief februari 2020

  Met enige trots voegen wij hierbij het jaarverslag 2019 toe, waarin alle activiteiten staan van het afgelopen jaar.
  Klik hier voor het jaarverslag.

  Hier gaan wij op voortborduren in het nieuwe jaar 2020:

  • Zoals in het jaarverslag 2019 te lezen valt zijn wij drukdoende om de meerwaarde en evidence van een SOLKNet-therapeut aan te tonen voor een betere positionering en tarifering; dit kan alleen door middel van een RCT-onderzoek, waar nieuwe subsidierondes dit jaar voor mogelijk zijn. In heel veel overleggen die SOLKNet nu voert met verschillende professoren, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties bereiden wij ons voor op een grote subsidie aanvraag voor een gericht RCT onderzoek.
  • Maar hierin hebben wij jullie nu nodig om onze evidence aan te tonen: Daarom nu een grote oproep aan alle therapeuten van SOLKNet die in een gezondheidscentrum samenwerken met huisartsen en die mee willen participeren in het onderzoek om hun e-mail adres door te sturen naar enny.versteeg@praktijkhethoogeveld.nl.
  • Wanneer je deelneemt aan het onderzoek krijg je meteen al een veel betere vergoeding voor je behandelingen!
  • Binnenkort meer over deze subsidieaanvraag en dit onderzoek!
  • Een 30-tal leden heeft de VAR-2 app uitgeprobeerd en een 5-tal vragenlijsten uitgestuurd. Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen en of wij hier vanuit SOLKNet een bundel zullen aanschaffen zodat er goedkoper vragenlijsten naar cliënten gestuurd kunnen worden: graag jouw ervaring en reactie naar amlutgert@kpnmail.nl
  • Elbert Muller heeft vanaf 1-1-2020 de taak van penningmeester op zich genomen – en zit in de kascommissie; een onjuiste combinatie. Wie wil samen met Suus Zevenbergen de boeken van dit jaar (2020, voor 1-10-2020) gaan controleren? Opgave graag bij muller.wolffenbuttel@planet.nl
  • De alweer derde SOLK-module, opvolger van de eerdere 12 CEG nascholingen, wordt dit najaar gegeven op 25, 26 september en 31 oktober 2020 – een duidelijke actualisering, verdieping en verbreding van de voorloper CEG cursus!
  • Noteer vast in je agenda: SOLKNet jaarsymposium op 2 oktober in Baarn; bijna alle sprekers zijn rond en het belooft wederom een interessante en afwisselende dag te worden.
  • Op 31 januari jl. is er een samenwerkingsovereenkomst van de NFP met de VvOCM getekend. Komende maand heeft SOLKNet de voorzitter Thirza Douglas (NFP) en Eveline Smeeten (platform psychosomatiek VvOCM) uitgenodigd voor inhoudelijk overleg en wat wij in gezamenlijkheid willen bereiken.
  • Gevraagd: leden die zich willen inzetten voor SOLKnet door te participeren in een commissie. Start is in PR-commissie en/of website commissie, graag contact opnemen met miranda@cesarhorst.nl