SOLKNet Nieuwsbrief september 2017

Informatie SOLKNet ontwikkelingen

Bestuurswijziging en doorgaande koersaanpassing – SOLKNet toekomstbestendig

Beste SOLKNet therapeuten,

Voorafgaand aan de SOLKWet van vrijdag 22 september a.s. willen we jullie meenemen in een aantal belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Zoals eerder gecommuniceerd, is er in november 2016 contact geweest met Prof. Dr. Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek Rijksuniversiteit Groningen. Naar aanleiding hiervan is de Limbische Verklaring als wetenschappelijk kader van onze behandeling uit de teksten van de website gehaald. De Limbische Hypothese is een zeer interessante hypothese, een novum, gebaseerd op uitgebreide neurobiologische evidence. De status ervan in de piramide van evidence is D niveau: expert opinion. De Limbische Hypothese heeft echter nog niet de wetenschappelijke status van ‘Verklaring’.

SOLKNet heeft afgelopen voorjaar/ zomer een professioneel adviseur (Peter Marijnen van Marijnen Interim Management) aangetrokken die het bestuur begeleidt in koers, beleid en positionering van psychosomatisch therapeuten van SOLKNet voor de komende jaren. Er is hard gewerkt in heisessies en dit heeft geleid tot een duidelijke professionele koers voor de komende jaren. Op dit moment werkt het bestuur samen met Marijnen aan een nieuwe formulering betreffende het onderscheidend vermogen van SOLKNet. Belangrijk is wat er op de vlag, het uithangbord, van SOLKNet moet staan om als PST van SOLKNet een prominente plek en integratie in de SOLK geneeskunde te krijgen. Parallel hieraan loopt het uitwerken met Marijnen van een gedegen jaarplan als onderdeel van een professioneel drie jarenplan voor SOLKNet.

Naast de heisessies en professionaliseringsslag onder begeleiding van Marijnen, heeft ook het in juni verschenen ‘Handboek behandeling van SOLK’, geschreven onder redactie van vijf toonaangevende SOLK professoren/ doctoren (waaronder Judith Rosmalen), en 43 toonaangevende SOLK experts (waaronder Jan Houtveen en Tim olde Hartman), het besef binnen het SOLKNet bestuur doen groeien van het belang om aan te sluiten bij dit grote SOLK veld. Door aan te sluiten bij het veld, waar de gevolgenbehandeling domineert, kunnen we via pacing & leading (volgen en leiden) onze specialistische expertise inbrengen op het gebied van diagnostiek & behandeling van zowel uitlokkende als in stand houdende factoren.

Al deze ontwikkelingen hebben gemaakt dat het bestuur zich realiseert dat het voor de toekomst van PST van SOLKNet van belang is om primair aan te sluiten bij interventies met hoge en erkende evidence in het veld:

  • De sterke evidence voor Cognitieve Gedragstherapie, CGT (van Dessel et al., 2014). Dit is evidence op A1 niveau in de piramide van evidence. Geroemd in het net verschenen handboek.
  • De sterk in opkomst zijnde evidence voor ‘met emotie verrijkte CGT, afgekort ECGT (Abass et al., 2009). In de piramide nog minder sterk, maar wel met betere resultaten dan CGT. Daarbij heeft ECGT veel raakvlakken met de integrale methodiek van de PST van SOKNet.
  • Uit een (kleine) pilot gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar algemene PST blijkt effectiviteit van PST (Wortman et al., 2016). Dit is evidence op B. niveau.
  • Uit twee observationele onderzoeken blijkt ‘PST plus stressortherapie’ significante en klinisch relevante afname van klachten te geven en zelfs betere resultaten dan algemene PST (van Ravensberg & van Berkel, 2011; Klaver, 2013). Echter in deze beide observationele onderzoeken was er geen controlegroep. Daarom is dit evidence op C niveau.
  • De uiterst waardevolle neurobiologische achtergrondkennis, psycho-educatie met de bekende hersenplaatjes en stressortherapie van Marten Klaver zit ons allen inmiddels in het bloed. En we merken de positieve behandelresultaten hiervan. Echter in de toonaangevende wetenschap betreft het D niveau.

In dit gehele proces is in goed overleg het volgende besluit genomen:
SOLKNet heeft een paradigmawijziging ondergaan, van gericht causaal vanuit Limbische Hypothese, naar biopsychosociaal, met gepersonaliseerd profiel van in stand houdende en uitlokkende SCEGS factoren.

SOLKNet wil graag volop aansluiten bij de huidige evidence en ontwikkelingen in het SOLK veld. We hebben ons gerealiseerd dat we ons teveel dreigden te isoleren en dat het weghalen van de Limbische Verklaring niet voldoende is. We zijn trots op onze verdieping in kennis en behandeling gericht op de SOLK patiënt, maar richting ‘erkenning en het veld’ vraagt dit een nieuw kader en nieuwe positionering.

Dit heeft er toe geleid dat we tijdens de SOLKWet van 22 september a.s. afscheid nemen van Marten Klaver als bestuurslid van SOLKNet.

Marten is van onschatbare waarde geweest in de oprichting van SOLKNet en de inhoudelijke kwaliteitsbevordering van PST binnen SOLKNet. Echter, de noodzakelijke keuze van SOLKNet om aan te sluiten bij het veld, om een toekomstbestendige partner in het veld van de SOLK zorg te zijn, maakt dat Marten de begrijpelijke keuze maakt om zich op zijn vitale leeftijd niet langer in te spannen als bestuurslid.

Het afscheid van Marten als bestuurslid is voor ons pijnlijk, maar we begrijpen en respecteren zijn motieven.

Het aftreden als bestuurslid neemt niet weg dat Marten graag bereikbaar blijft voor jullie persoonlijke casusvragen. We waarderen het enorm dat Marten informeel beschikbaar blijft als casuïstiekdeskundige en kwaliteitsbevorderaar.

We hebben dit besluit afgelopen week gecommuniceerd naar Judith Rosmalen en haar reactie op ons besluit om volop aan te willen sluiten bij het huidige SOLK landschap is uitermate positief.

Citaat 1 van Judith: “Ik denk dat het de integratie van de psychosomatische therapie in de geneeskunde zal versterken door de betere aansluiting op de andere beroepsgroepen. Dat zal mijns inziens zeker ten goede komen aan de SOLK zorg in de eerste lijn”.
Citaat 2: “Ik kijk er ook naar uit om samen met jullie aan Grip op klachten te werken. Want dat is iets dat ik bijzonder ben gaan waarderen aan SOLKnet: jullie streven om continu de zorg te verbeteren en de initiatiefrijkheid van jullie netwerk. De manier waarop jullie openstaan voor andere ideeën en nieuwe initiatieven, en daar ook in mee willen gaan, is opmerkelijk en heel plezierig”.
Citaat 3: “Leuk dat jullie mij uitnodigen om als gastdocent op te treden; dat zal ik graag doen”.

Hoe een en ander zich zal uitkristalliseren in de komende tijd, moet blijken. Maar het bestuur werkt hard aan het SOLKNet imago, het uitbreiden van goede veldrelaties die tot een betere positionering, erkenning en marketing van ons mooie vak kunnen leiden, met als overkoepelend doel optimale zorg voor SOLK patiënten in de eerste lijn.

Wat betekent dit ook op scholingsgebied?
De CEG scholing waarin Marten en Enny doceren, wordt dit najaar voor het laatst gegeven en krijgt vanaf voorjaar 2018 een nieuw karakter. Informatie hierover volgt in de komende maanden.

Op 22/9 zullen we officieel afscheid nemen van Marten en de ontwikkelingen nader toelichten. Met dankbaarheid en grote waardering willen we Marten, in aansluiting op zijn eigen wens, kort en zakelijk in het zonnetje zetten.

We kunnen ons voorstellen dat naar aanleiding van deze informatie er vragen zijn. Wanneer je niet op de SOLKWet aanwezig bent, willen we je in de gelegenheid stellen je vragen te stellen of opmerkingen neer te leggen.

Hier is de volgende procedure in georganiseerd:
Tot 01-10-2017 kun je vragen en opmerkingen mailen aan info@solknet.com
Onze secretaresse Bianca Oldenkamp zal deze inventariseren en rond 01-11-2017 zal het bestuur reageren, mogelijk middels een nieuwe nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet, namens het SOLKNet bestuur

Anneke Oprel, voorzitter
Enny Versteeg, vice voorzitter