SOLKNet Bij- en nascholing: De H.E.L.D. in kamers van de gest

Beste leden,

 

Voor:

 

De H.E.L.D in kamers van de geest Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren, waardoor we met meer geestkracht om kunnen gaan met wat het leven ons brengt.

 

Is de eerste datum gewijzigd, de data voor de 2 workshopdagen zijn nu geworden:

31 oktober en 28 november 2019

 

Introductie

“De H.E.L.D. in kamers van de geest” is een methode – ontwikkeld door Mark de Jonge –  die lichaamsgerichte therapie, positieve psychologie, narratieve therapie en cognitieve therapie in zich heeft verenigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de rijke schatkist aan methodiek uit Gestaltetherapie, Haptonomie en Psychodrama. Deze zijn op geïntegreerde wijze uitgewerkt in de methode De H.E.L.D. in kamers van de geest, de vijf fasen van  denken met gevoel en de Spectrum Positieve Emotie Ladder (S.P.E.L.)  Deze gestructureerde werkwijze biedt mogelijkheden zowel inzicht gevend  en kortdurend, als ook diepgaand met hulpvragen te werken.

Mark de Jonge gaat tijdens de eerste workshop in op hoe we door voelen ruimten  in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest.

Met de H.E.L.D methode kun je in deze ‘ruimten’ zeer effectief werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/ spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/ taal.

De H.E.L.D. methodiek biedt je een integrale diep werkende vertaling van onze gelaagde SCEGS diagnostiek waarin cliënten zelf de regie hebben in het vinden van hun eigen antwoorden die kunnen leiden tot inzicht en verandering.

 

In de tweede workshop gaat Mark de Jonge dieper in op de kwetsbaarheid en veerkracht van ons brein. Onze veerkracht komt tot uiting in de wijze waarop we vorm kunnen geven aan de betekenisgeving van gebeurtenissen in onze verhalen. Zinvolle en samenhangende verhalen maken ons sterk zodat we de wereld kwetsbaar tegemoet kunnen treden bij nieuwe uitdagingen. We kunnen veel ontdekken over de veerkracht en kwetsbaarheid van ons brein wanneer we ons verdiepen in het ontstaan van trauma’s en hoe trauma’s zich manifesteren in lichaam en geest, en hoe we trauma’s kunnen genezen. Er wordt geoefend met een gestructureerde en verantwoorde wijze van begeleiden met mensen met een trauma en/of chronische ziekte.

 

Werkwijze

Het programma is zodanig opgebouwd dat deelnemers met voldoende praktijkervaring de gedemonstreerde methodiek, na oefenen met de interventies in de workshop kunnen toepassen in hun eigen praktijk. In de opbouw van het programma is rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van deelnemers. De theorie en methodiek worden ervaringsgericht verkend, waarna er in subgroepen geoefend wordt. Tevens wordt in een powerpont de theoretische achtergrond van het biopsychosociale model – relevant voor het programma van de workshop – gestructureerd en overzichtelijk aangeboden. Er is in het programma ruimte voor vragen en discussie, en voor inkadering van de eigen ervaring van de deelnemers.

In beide workshops wordt de methode ondersteund door recente wetenschappelijke literatuur.

Workshopinformatie

De H.E.L.D in kamers van de geest

 

Hoe we positieve en negatieve ruimten in onze geest creëren.

Een synthese van Psychodrama, Gestalttherapie, Haptonomie, en de vijf vormen van vitaliteit van Daniel Stern.

 

Workshop I De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ Op 31 oktober 2019.

Kennismaking met de methode en theorie. Oefenen met de basistechnieken.

Workshop II Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’ Op 28 november

2019.

Bij cliënten als deur naar dieperliggende betekenisgeving psychosomatische klachten, chronische of levensbedreigende ziekten.

In beide opleidingsworkshops maak je als deelnemer kennis met een integratieve therapeutische en relatiegerichte methodiek waarin cliënten worden begeleid om letterlijk de verhalen, en de bijbehorende sferen en ruimten in verhalen – die zich in en tussen mensen afspelen- in het hier en nu te kunnen vertellen en vormgeven. In deze workshop gaan we dieper in op hoe we door voelen ruimten in ons zelf en in relatie met onze omgeving ervaren. Dit zijn als het ware kamers in onze geest. Mark de Jonge heeft de H.E.L.D methode ontwikkeld waarmee je in deze ‘ruimten’ zeer effectief kunt werken.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van interventies gericht op Handelen/spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden/taal. De H.E.L.D. in denken met gevoel. Het zijn vier zijnswijzen waarop de mens aanwezig is, zich oriënteert en actief is in zichzelf en  in de wereld. De H.E.L.D. methode steunt op het werk van Daniel Stern (2004,2010) gericht op vijf vormen  van vitaliteit: beweging, kracht/energie, tijd, ruimte en intentie die mede concreet betekenis geven aan het therapeutisch proces. De H.E.L.D – methode sluit verder aan bij de biopsychosociale SCEG dimensies van de mens, zoals psychosomatisch therapeuten die hanteren: Soma (lichaam), Cognities, denkbeelden, Emoties, Gedrag.

Kamers van de geest

Wie kent het niet: nare gebeurtenissen die steeds op de achtergrond aanwezig zijn en regelmatig je stemming bepalen, voortdurend dezelfde emotionele conflicten in je relatie, of  de werksfeer die je mee naar huis neemt en die steeds beklemmender wordt of herinneringen van vroeger die alsmaar opduiken. Allemaal ervaringen waar je in  jezelf opgesloten voelt, en die meer dan je lief is je gedrag bepalen. Of je hebt juist  behoefte om je onder te dompelen in prettige herinneringen of op te gaan in plezierige gebeurtenissen zoals sport, warme familiebijeenkomsten of een gezellig samenzijn met vrienden.  Het zijn voorbeelden van begrensde ruimten in onszelf en  in onze omgeving, die Mark de Jonge  kamers van de geest noemt. Kamers van de geest worden gevormd door fysiologische  processen, motoriek, achtergrond emoties, primaire emoties en sociale emoties en daarmee verbonden gedrag en denkbeelden die allen onderdeel uitmaken van verhalen die er binnen de verschillende kamers van de geest te vinden zijn.

 

De H.E.L.D – methode

In het werken met cliënten vanuit  kamers van de geest wordt gebruik gemaakt van de H.E.L.D methode. Het is een contact gerichte benadering gericht op vier zijnswijzen van de mens: Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal.  De vier zijnswijzen kunnen weliswaar gescheiden gezien worden maar hebben invloed op elkaar, staan in verbinding met elkaar en gaan over in elkaar. Deze kunnen in het bewustwordingsproces, wanneer cliënten over hun klachten vertellen, hun verhaal vertellen, een betekenisvol geheel vormen door het creatieve samenspel van denken en voelen. Dit proces kan door de therapeut ondersteund en gestimuleerd worden door integratief te interveniëren wanneer het verhaal verteld wordt.

Werken met de H.E.L.D in kamers van de geest is een effectieve methode waarmee mensen antwoorden kunnen vinden op hun vragen, oplossingen vinden op dilemma’s, trauma’s, zieken verwerkt kunnen worden, mogelijkheden ervaren worden voor persoonlijke ontwikkeling, of stappen kunnen zetten in een nieuwe richting in hun werk.

 

Workshop I  

De H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

Deelnemers maken kennis met het concept kamers van de geest en interveniëren volgens de H.E.L.D methode zoals ontwikkeld door Mark de Jonge.

 

Literatuur

1) C.M. de Jonge: (2012) De Psychodramaturg. H.E.L.D in denken met gevoel.

Uitgegeven door Salome Finkelstein& De Jonge

Extra achtergrond, niet verplicht:

 2) Daniel Stern. (2010) Forms of Vitality. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development. Oxford University Press.

Datum: donderdag 31 oktober 2019

Tijd09.30 uur – 17.00 uur

Kosten€ 150,- per workshop

Workshop II

Toepassing van de H.E.L.D in ‘kamers van de geest’

Uitleg hoe de methode kamers van de geest en de H.E.L.D methode kunnen worden toegepast als deur naar dieperliggende betekenisgeving bij psychosomatische klachten en chronische of levensbedreigende ziekten.

 

Literatuur

1) Mark de Jonge: Op het spoor van positief leven. Artikel

Extra achtergrond niet verplicht

2) Gordon Turnbull:

Gevangen in je hoofd. Hoe verwerkt ons brein een trauma. Bruna Uitgevers. Utrecht.

(Workshop II is alleen te volgen na deelname aan workshop I of wanneer men reeds bekend is met de methodieken van de H.E.L.D en ‘kamer van de geest’)

Datum: donderdag 28 november 2019

Tijd09.30 uur – 17.00 uur

Kosten€ 150,- per workshop

 

Voor wie:

Deze workshops zijn bedoeld voor psychosomatische fysiotherapeuten en psychosomatische oefentherapeuten, haptotherapeuten, psychotherapeuten, gestaltetherapeuten, psychodramatherapeuten, en psycho-sociale hulpverleners.

 

Werkvormen:

Literatuur vooraf bestuderen (8 uur studie voorafgaand aan iedere workshop);

Plenair: theorie toegelicht met oefeningen; demonstratie van de methodiek; groepsgesprek, integratie van de leerstof en toepassingsmogelijkheden in eigen werkveld.

Oefenen in subgroepen.

 

Workshops vinden plaats op:

Academie voor psychodrama en groepsprocessen, Janspoort 1-4h, 6811 GE Arnhem

026-4427932.

Aanmelden via mail naar: info@academiepsychodrama.com.

Begeleiding Mark de Jonge: Trainer, Educator en Practitioner (TEP) Gestaltetherapie en Psychodrama bij en oprichter van de Academie voor Psychodrama en groepsprocessen.

 

Certificaat:

Na deelname aan beide workshops wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

 

Accreditatie: VVH 8 studiepunten; ADAP 28 punten